ថ្ងៃសៅរ៍ខែធ្នូ 3, 2022
ទំព័រដើម ស្លាក កម្លាំង។

ស្លាក: កងកម្លាំង

50 ចំណុចអធិស្ឋានសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងនៃភាពងងឹត។ [2022 បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព]

សូមឱ្យអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សអាក្រក់ធ្លាក់មកលើពួកគេ។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចងក្រងចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ៥០ ចំណុចប្រឆាំងនឹងភាពងងឹត។ យើងត្រូវតែយក ...

ការធ្វើសង្រ្គាមធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីបំផ្លាញកម្លាំងនៃវិញ្ញាណដែលមានអំពើឃោរឃៅ

លូកា ១០:១៩ មើលចុះខ្ញុំប្រទានអំណាចដល់អ្នកដើម្បីពស់ពស់និងខ្យាដំរីនិងលើគ្រប់អំណាចរបស់សត្រូវហើយ ...

ចំណុចការអធិស្ឋានសង្គ្រាមចំនួន ១៨ ទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍

ម៉ាថាយ ១៩: ៦: ៦ ហេតុដូច្នេះហើយពួកគេមិនមែនជាពីរទៀតទេគឺជាសាច់តែមួយ។ ដូច្នេះមនុស្សមិនត្រូវបំបាក់បំបែកគូស្រករដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្សំផ្គុំនោះឡើយ»។ អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជា ...

70 ចំណុចបន្ធូរបន្ថយការអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងកម្លាំងនៃនរក

រ៉ូម ៩:៣៣: ៣៣ ដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាៈយើងដាក់ថ្មមួយនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនជាថ្មដែលនាំអោយគេរវាតចិត្ដបាត់ជំនឿ។ អ្នកណាជឿលើព្រះអង្គនឹងមិន ...