ថ្ងៃអាទិត្យទី 4 ធ្នូ 2022 ។
ទំព័រដើម ស្លាក ការបង្ការ

ស្លាក: ការបង្ការ

ការអធិស្ឋានសម្រាប់ការព្យាបាលនិងការការពារជំងឺ Coronavirus

និក្ខមនំ ១៥:២៦ «ហើយនិយាយថាបើអ្នកនឹងស្តាប់តាមព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកហើយនឹងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវក្នុង ...