ថ្ងៃអាទិត្យទី 4 ធ្នូ 2022 ។
ទំព័រដើម ស្លាក គេងពេលយប់

ស្លាក: គេងពេលយប់

ចំណុចអធិស្ឋានដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ការគេងលក់ស្កប់ស្កល់

2
ថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយចំណុចអធិស្ឋានដែលមានអនុភាពសម្រាប់ការគេងលក់ស្កប់ស្កល់។ សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនការគេងលក់ស្កប់ស្កល់គឺជាអំណោយដ៏ពិសេសមួយ ...