ថ្ងៃអាទិត្យទី 4 ធ្នូ 2022 ។
ទំព័រដើម ស្លាក សេចក្ដីជំនឿ

ស្លាក: ជំនឿ

វិធីប្រាំយ៉ាងដើម្បីអធិស្ឋានក្នុងសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណ

0
ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្រៀនវិធី ៥ យ៉ាងដើម្បីអធិស្ឋានក្នុងសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណ។ ជីវិតគឺជាតំបន់សង្គ្រាម។ យើងគឺជាអ្នកចម្បាំង។ យើងមិនត្រូវបង្ហាញ ...

ចំណុចអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងចិត្តសង្ស័យ

0
ថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយចំណុចអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងគំនិតសង្ស័យ។ សត្រូវមានអំណាចដកយកពរជ័យចេញពីអ្នកជឿ ...

៣០ ចំណុចអធិស្ឋានសំរាប់ជំនឿដែលរើភ្នំ

ម៉ាថាយ ១៧:២០ ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលទៅគេថា៖ «ព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿខ្ញុំសុំប្រាប់អោយអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿដូចគ្រាប់ស្រូវ ...

ខគម្ពីរទាំង ១០ ដែលនិយាយអំពីជំនឿនៅគ្រាលំបាក

នេះជាខគម្ពីរទាំង ១០ ដែលនិយាយអំពីជំនឿនៅគ្រាលំបាកដែលនឹងជួយអ្នកអោយឆ្លងកាត់រដូវកាលងងឹតនៃជីវិតរបស់អ្នក…។