ថ្ងៃអាទិត្យទី 4 ធ្នូ 2022 ។
ទំព័រដើម ស្លាក ទស្សនៈ

ស្លាក: គំនិត

ការអធិស្ឋានរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះនិងការមានផ្ទៃពោះ

យ៉ូហានទី ១ ៥: ១៤-១៥: ១៤ ហើយនេះគឺជាទំនុកចិត្តដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះអង្គថាប្រសិនបើយើងសូមអ្វីក៏ដោយស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ ...

២០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់គំនិតអរូបី

សាំយូអែលទី ១ ១:១៩: ១៩ ហើយពួកគេបានក្រោកពីព្រលឹមថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់ហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញ។

២០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់គំនិតអរូបី

ទំនុកតម្កើង ១២៧: ៣-៥: ៣ មើលកូន ៗ ជាកេរដំណែលរបស់ព្រះអម្ចាស់។ ៤ ដូចព្រួញកំពុងស្ថិតនៅ ...