ថ្ងៃអាទិត្យទី 4 ធ្នូ 2022 ។
ទំព័រដើម ស្លាក ភាពចម្លែក

ស្លាក: វង្វេងស្មារតី

២៤ ការបន់ស្រន់សុំការលើកលែងទោសពីវិញ្ញាណអាក្រក់

ម៉ាកុស ១:២៣ នៅក្នុងសាលាប្រជុំមានបុរសម្នាក់ដែលមានវិញ្ញាណអាក្រក់នៅក្នុងខ្លួន។ លោកស្រែកឡើងថា៖ «ទុកអោយយើងខ្ញុំទៅចុះ! អ្វី ...