ថ្ងៃសៅរ៍ខែធ្នូ 31, 2022
ទំព័រដើម ស្លាក បន្ទាន់

ស្លាក: បន្ទាន់

ការអធិស្ឋានសុំជំនួយពីព្រះជាបន្ទាន់

ថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានសុំជំនួយពីព្រះជាបន្ទាន់។ ប្រសិនបើអ្នកមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់យើងអ្នកប្រហែលជាបានអាន ...