ថ្ងៃសៅរ៍ខែធ្នូ 31, 2022
ទំព័រដើម ស្លាក អយុត្តិធម៌។

Tag: អយុត្តិធម៌

ទំនុកដំកើង ៣៥ ចំណុចអធិស្ឋានសំរាប់ពួកសត្រូវទុច្ចរិត

ទំនុកតម្កើង ៣៥: ១ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរកយុត្តិធម៌អោយទូលបង្គំនិងអស់អ្នកដែលតយុទ្ធនឹងទូលបង្គំផង! ថ្ងៃនេះយើងនឹងត្រូវមើល ...