៥០ ចំណុចសំរាប់ការអធិស្ឋានសំរាប់សេចក្តីមេត្តាករុណានិងខព្រះគម្ពីរ

បរិទេវ ៣: ២២-២៣៖

២២ យើងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាពីព្រះអម្ចាស់ដែលយើងមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយព្រោះសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គមិនបរាជ័យឡើយ។ 22 ពួកគេថ្មីរាល់ព្រឹក។ ភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកអស្ចារ្យណាស់។

យើងបម្រើព្រះនៃ សេចក្ដីមេត្ដាករុណា ខ្ញុំបានចងក្រងចំនុចអធិស្ឋានចំនួន ៥០ សំរាប់សេចក្តីមេត្តាករុណានិងខព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយគ្រីស្ទបរិស័ទអោយឃើញថាទោះបីជាមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងជីវិតក៏ដោយពួកគេអាចរកឃើញដោយខ្លួនឯងព្រះជាម្ចាស់អាចរំដោះពួកគេចេញពីពួកគេទាំងអស់។ ព្រះអង្គនឹងធ្វើដូច្នេះព្រោះតែព្រះហប្ញទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គ។ ព្រះហប្ញទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គនៅស្ថិតស្ថេរថ្មីជានិច្ច។ ភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ចំពោះយើងគឺថេរ។ ដោយមិនគិតពីបញ្ហាប្រឈមដែលអ្នកអាចនឹងឆ្លងកាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់អោយអ្នកដឹងថាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺអាចរកបានសម្រាប់អ្នកហើយព្រះនឹងរំដោះអ្នកពីបញ្ហារបស់អ្នកទាំងអស់ដោយសារតែសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់គាត់។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ទុក្ខវេទនាជាច្រើនរបស់មនុស្សសុចរិតតែព្រះជាម្ចាស់បានរំដោះគេអោយរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់។ ពួកគេព្រះដែលយើងបម្រើនឹងរំដោះអ្នកពីបញ្ហាទាំងអស់នៅពេលអ្នកអធិស្ឋាន។ គ្រាន់តែជឿលើព្រះនៃសេចក្ដីមេត្តាករុណាហើយអធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះដោយជំនឿហើយអ្នកនឹងចែកចាយទីបន្ទាល់របស់អ្នក។

 

 

៥០ ចំណុចសំរាប់ការអធិស្ឋានសំរាប់សេចក្តីមេត្តាករុណានិងខព្រះគម្ពីរ

១) ។ អូព្រះអម្ចាស់! សូមអនុញ្ញាតិឱ្យខ្ញុំនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកនឹងផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវរាល់សំណើរបស់ខ្ញុំ (និយាយពីការស្នើសុំរបស់អ្នក) នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២) ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំបានទទួលការពេញចិត្តនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យការពេញចិត្តដែលមិនចេះនិយាយរបស់អ្នកនឹងកើតមាននៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤) ។ ខ្ញុំសារភាពនៅថ្ងៃនេះថាអ្នកប្រោសលោះរបស់ខ្ញុំរស់នៅហើយនឹងធ្វើឱ្យព្រះគុណរបស់គាត់ភ្លឺមកលើខ្ញុំនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
ឈ្មោះ។
៥) ។ អូព្រះនៃសេចក្ដីមេត្ដាករុណា! សូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយសូមឱ្យសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកឆក់យកខ្ញុំពីអ្នកដែលស្វែងរកការស្លាប់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយមេត្តាករុណារបស់អ្នកស្ងៀមស្ងាត់រាល់សំលេងរបស់សាតាំងដែលប្រឆាំងនឹងខ្ញុំដើម្បីបំផ្លាញជីវិតខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ប្រើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលនៅជុំវិញខ្ញុំដើម្បីផ្គាប់ចិត្តខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូអាម៉ែន។

៨) ឱព្រះអម្ចាស់អើយ! ខ្ញុំរកមុខអ្នកដូចកូនរកមុខឪពុកម្តាយ។ បង្ហាញខ្ញុំនូវការពេញចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកនៅក្នុងភាពលំបាករបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ។ សូមស្តាប់ខ្ញុំហើយអាណិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយចិត្តទូលបង្គំបានពេញដោយអំណរនៅពេលដែលអ្នកឆ្លើយតបសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកនឹងមិនដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

១២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងបញ្ហានៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះ (និយាយពីបញ្ហានេះ) មុនពេលដែលខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សសើចចំពោះសត្រូវរបស់ខ្ញុំ។ សូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំមុនពេលខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំឃើញសញ្ញានៃការខកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៣) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំត្រូវការជំនួយនៅម៉ោងនេះ។ ជួយខ្ញុំលើបញ្ហានេះមុនពេលដែលវាយឺតពេលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៤) ។ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយព្រះអង្គជាព្រះដែលយកជនក្រីក្រចេញពីធូលីដីអ្នកក្រីក្រពីលើលាមកភ្នំសូមបង្ហាញព្រះអម្ចាស់ជាព្រះហប្ញទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គនិងធ្វើអន្ដរាគមន៍ក្នុងស្ថានភាពនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ ១៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយពេលដែលខ្ញុំបម្រើអ្នកជានិច្ចសូមអោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកតែងតែមានការថ្កោលទោសនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៦) ។ ឱព្រះជាម្ចាស់នៃសេចក្តីមេត្តាអើយសូមក្រោកឡើងហើយការពារខ្ញុំពីរាល់ការចោទប្រកាន់មិនពិតរបស់ខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយឧបសគ្គនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺលើសលប់ពួកគេពិតជាខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការដោះស្រាយបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកហើយជួយខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៨) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ។ កុំអោយសត្រូវរបស់ខ្ញុំដាក់ខ្ញុំនៅក្នុងរណ្តៅនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៩) ។ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវង្សរបស់ដាវីឌសូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំហើយប្រយុទ្ធនឹងការប្រយុទ្ធនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំនិងជួយអ្នកជួយខ្ញុំនៅពេលនេះនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំឱ្យខ្ញុំខ្មាស់អៀននៅពេលដែលខ្ញុំស្រែករកអ្នកពីបញ្ហានេះជួយខ្ញុំដោយសេចក្ដីមេត្តាករុណារបស់អ្នកហើយផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវទីបន្ទាល់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២២) ។ អូ! ព្រះអម្ចាស់អើយសូមបើកទ្វារនៃសេចក្តីមេត្តាដល់ខ្ញុំផងដូច្នេះខ្ញុំនឹងរត់ទៅមុនពេលដែលបញ្ហានេះលេបខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់សំរែកយំរបស់ទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះដូចដែលទូលបង្គំបានស្រែករកទ្រង់ដោយសេចក្តីជំនឿទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះសូមបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំវិនិច្ឆ័យខ្ញុំតាមរង្វាស់នៃជំនឿរបស់ខ្ញុំឡើយ។ សូមឱ្យផ្កាឈូកនៃសេចក្តីមេត្តាធ្លាក់មកលើខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំទុកចិត្តលើព្រះអង្គសូមកុំអោយទូលបង្គំខ្មាសឡើយសូមកុំអោយខ្មាំងសត្រូវរបស់ទូលបង្គំត្រូវអាម៉ាស់មុខក្នុងនាមខ្ញុំយេស៊ូវនោះឡើយ

២៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមធ្វើឱ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំក្លាយជាគំរូវីរភាពនៃសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំនៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៨) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំហើយក្រោកឡើងសម្រាប់ជំនួយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយសង្រ្គោះខ្ញុំពីពួកសត្រូវរបស់ខ្ញុំដោយគ្មានអ្នកខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានអាណិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៣០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយព្រោះសេចក្តីមេត្តាករុណាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកសូមកុំអោយមានការចោទប្រកាន់ចង្អុលបង្ហាញមកលើខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ

៣១) ។ សូមព្រះអង្គប្រណីសន្តោសដល់ខ្ញុំនិងប្រទានពរដល់ខ្ញុំហើយបណ្តាលឱ្យមុខអ្នកភ្លឺចាំងមកលើខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្ហាញព្រះហប្ញទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គហើយផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នកនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៣) ។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសដោយជំនឿថាសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីពិតនឹងមាននៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំបាន heard ថាអ្នកល្អហើយមានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកដែលអំពាវនាវដល់អ្នកសូមងូតទឹកឱ្យខ្ញុំដោយមេត្តាករុណាយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំនឹងចែកចាយទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៣៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នករំដោះព្រលឹងខ្ញុំចេញពីផ្នូរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំបានលឺថាអ្នកពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាអធ្យាស្រ័យអត់ធ្មត់និងមានមេត្តាករុណាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូមឱ្យខ្ញុំបានឃើញសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រណីសន្ដោសដល់ទូលបង្គំផងដើម្បីអោយទូលបង្គំអាចឈ្នះខ្មាំងសត្រូវរបស់ទូលបង្គំបាន។

៣៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមរក្សាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ចំពោះខ្ញុំជាដរាបហើយសូមអោយសេចក្តីសញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ស្ថិតនៅជាប់នឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបំពេញចិត្តខ្ញុំដោយព្រះហប្ញទ័យមេត្តាករុណារបស់ខ្ញុំដើម្បីអោយខ្ញុំមានអំណរនិងរីករាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤០) ។ សូមជួយខ្ញុំផងឱព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃខ្ញុំហើយសង្គ្រោះខ្ញុំតាមសេចក្ដីសប្បុរសដ៏ស្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយមេត្ដាករុណារបស់អ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលតយុទ្ធនឹងខ្ញុំបំផ្លាញអស់អ្នកដែលធ្វើបាបព្រលឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់បានដោះស្រាយដល់ខ្ញុំនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គសូមនាំទូលបង្គំចេញពីពិភពនៃសេចក្តីអាណិតអាសូរនៅចំពោះមុខមនុស្សរហូតដល់ពិភពនៃការច្រណែននៅចំពោះមុខមនុស្សនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដូចដែលអ្នកបានបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកខ្វាក់ភ្នែកខ្ញុំស្រែករកអ្នកនៅថ្ងៃនេះអូព្រះអម្ចាស់អើយសូមអាណិតខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

45) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដូចដែលអ្នកបានប្រគល់បិសាចដែលមានដោយមេត្តាករុណារបស់អ្នកខ្ញុំក៏ស្រែកយំនៅថ្ងៃនេះដែរឱព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរាជវង្សព្រះបាទដាវីឌអើយសូមអាណិតមេត្តាទូលបង្គំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូផង។

៤៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយជំងឺឆ្កួតជ្រូកបានជាសះស្បើយដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកនៅថ្ងៃនេះថាអ្នកមានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកមករកខ្ញុំក្នុងវាសនានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយអ្នកជិតខាងនិងញាតិសន្ដានរបស់ខ្ញុំបាន hear ដែរនៅពេលដែលសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកផ្លាស់ប្តូរជំហរនិងឋានៈរបស់ខ្ញុំជាវិជ្ជមាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរាប់ខ្ញុំក្នុងចំនោមអ្នកដែលអ្នកនឹងបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយព្រោះខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមអាណិតអាសូរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកចំពោះសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨ ខគម្ពីរអំពីសេចក្ដីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណ

ខ្ញុំក៏បានចងក្រង ៨ ខព្រះគម្ពីរ អំពីសេចក្ដីមេត្ដាករុណានិងព្រះគុណខព្រះគម្ពីរទាំងនេះនឹងជួយឱ្យអ្នកអធិស្ឋានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានបទគម្ពីរនេះសញ្ជឹងគិតពីពួកគេហើយអធិស្ឋានជាមួយពួកគេនៅពេលអ្នកអំពាវនាវដល់ព្រះនៃសេចក្ដីមេត្តាករុណា។

៣) ។ សាំយូអែលទី ១ ១៥:១១
១៤ លោកដាវីឌមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកកាដថា៖ «ខ្ញុំស្ថិតនៅលើផ្លូវដ៏លំបាក។ ឥឡូវនេះយើងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះអម្ចាស់ហើយ។ សូមមេត្តាកុំអោយខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងកណ្តាប់ដៃរបស់មនុស្សឡើយ!

១) ។ ទំនុកតម្កើង ៣១:២៤៖
5 ឱព្រះអម្ចាស់អើយព្រះអង្គល្អហើយត្រៀមខ្លួននឹងអត់ទោសអោយព្រះអង្គ។ ព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យមេត្ដាករុណាចំពោះអស់អ្នកដែលអង្វរព្រះអង្គ។

១) ។ ទំនុកតម្កើង ៣១:២៤៖
៩ ព្រះអម្ចាស់មានព្រះហប្ញទ័យសប្បុរសចំពោះមនុស្សទាំងអស់ហើយព្រះហប្ញទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គក៏គ្របលើកិច្ចការទាំងអស់របស់ព្រះអង្គដែរ។

៤៧) ។ លូកា ១:៣៧:
36 ចូរមានចិត្ដមេត្ដាករុណាដូចព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលមានព្រះហឫទ័យមេត្ដាករុណា។

១) ។ អេភេសូរ ៦:១១៖
4 ប៉ុន្ដែព្រះជាម្ចាស់ដែលជាសម្បូរនៅក្នុងមេត្តាសេចក្ដីស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងរបស់គាត់សម្រាប់ធ្វើអោយបានស្រឡាញ់យើង

៣៤) ។ ទីតុស ២:១៤៖
3 ចំពោះខ្លួនយើងផ្ទាល់ពេលខ្លះជាមនុស្សល្ងីល្ងើមិនចេះស្តាប់បង្គាប់វង្វេងស្មារតីបំរើតណ្ហានិងការត្រេកត្រអាលរស់នៅដោយអំពើអាក្រក់និងការច្រណែនឈ្នានីសស្អប់គ្នានិងស្អប់គ្នា។

១៨) ។ ហេព្រើរ ១០:២៣:
ហេតុនេះយើងត្រូវចូលទៅកាន់បល្ល័ង្កនៃព្រះគុណទាំងទុកចិត្ដដើម្បីអោយបានទទួលព្រះហឫទ័យមេត្ដានិងព្រះគុណទុកជាជំនួយនៅពេលណាដែលយើងត្រូវការ។

៨) ។ ពេត្រុសទី ១ ១: ៣
សូមលើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់ព្រះយេស៊ូជាអម្ចាស់នៃយើងដែលមានព្រះហឫទ័យមេត្ដាករុណាដ៏ច្រើនលើសលប់ព្រះអង្គបានប្រោសយើងអោយមានសេចក្ដីសង្ឃឹមរស់ឡើងវិញដោយប្រោសព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដអោយមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ។

 

 


21 COMMENTS

 1. ខ្ញុំពិតជាមានព្រះពរណាស់ជាមួយនឹងចំនុចអធិស្ឋាននេះ។ អំណាចបន្ថែមលើកែងដៃរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ សូមព្រះប្រទានពរ។

 2. ខ្ញុំតមរាល់ថ្ងៃអង្គារហើយខ្ញុំអធិស្ឋានជាមួយចំណុចអធិស្ឋាននេះហើយវាបានដំណើរការសំរាប់ខ្ញុំសូមអោយព្រះជាម្ចាស់បន្ដប្រទានពរដល់អ្នកនិពន្ធ

 3. ខ្ញុំពិតជាបានទទួលព្រះពរជាមួយនឹងចំនុចអធិស្ឋាននេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះចេស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងចូលរួមក្នុងបញ្ហារបស់ខ្ញុំ។ ព្រះនៅតែបន្តប្រទានពរដល់អ្នកនូវប្រាជ្ញាបន្ថែមទៀត

 4. សូមព្រះប្រទានពរដល់អ្នកនិពន្ធ។ ខ្ញុំពិតជាមានពរណាស់។ ព្រះជាម្ចាស់នឹងឆ្លើយតបរាល់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

 5. ខ្ញុំមកដល់ទីនេះព្រឹកនេះ ... ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកការអធិស្ឋានសុំសេចក្តីមេត្តាករុណា ... ខ្ញុំសង្ឃឹមថាហើយជឿថាវានឹងជួយខ្ញុំផងដែរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
  ខ្ញុំនឹងថ្លែងទីបន្ទាល់ចំពោះសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ អាម៉ែន

 6. ព្រះប្រទានពរដល់អ្នកគ្រូគង្វាលសម្រាប់ការអធិស្ឋាននេះ point.it ពិតជាត្រូវបានដឹកនាំទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំ។ សូមលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ព្រះគុណនិងការតែងតាំងអោយបំរើព្រះអង្គ

 7. សូមអរគុណព្រះចំពោះសេចក្ដីមេត្ដាករុណាដែលអាចមានចំពោះជីវិតភរិយានិងកូន ៗ ខ្ញុំសូមអរគុណព្រះយេស៊ូដូចជាមនុស្សខ្វាក់បារីស។ សេចក្ដីមេត្ដាករុណារបស់អ្នកបានឈ្នះរួចហើយក្នុងកាលៈទេសៈរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយខ្ញុំបានជួយនាងបានជាឡើងវិញនូវការជាសះស្បើយរបស់នាងដូចដែលខ្ញុំបានយំនៅព្រឹកនេះសម្រាប់សេចក្ដីមេត្ដាករុណារបស់អ្នក ជីវិតរបស់នាងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

 8. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានពរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានអធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះបង្ហាញការចាក់ប្រេងតាំងបន្ថែមលោក។ Chinedum គឺជាឈ្មោះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ។ សូមព្រះប្រទានពរអ្នក។

 9. Esther Oluwakemi ។
  ខ្ញុំពិតជាមានព្រះពរណាស់ជាមួយនឹងចំនុចនៃការអធិស្ឋានដ៏មានឥទ្ធិពលលើសេចក្ដីមេត្តាករុណា។ ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាខ្ញុំនឹងថ្លែងទីបន្ទាល់ចំពោះព្រះមេត្តាករុណា។

 10. ខ្ញុំបានអោយពរដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះលើគ្រូគង្វាលអេកឆុគុយូជិនឌុមដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ចំនុចអធិស្ឋាននេះសម្រាប់ការពេញចិត្តនិងសេចក្តីមេត្តា។ វាហាក់ដូចជាដោយសារតែខ្ញុំដែលគាត់បានសរសេរចំណុចអធិស្ឋាននេះហើយខ្ញុំបានអធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះដោយសេចក្តីជំនឿហើយទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំគឺកំពុងចូលមកក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ (អាម៉ែន)

 11. ព្រះគឺអស្ចារ្យហើយអ្នកក៏អស្ចារ្យសម្រាប់ឯកសិទ្ធិដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកដើម្បីប្រទានពរដល់អ្នកដទៃ។ សូមព្រះប្រទានពរអ្នក។ ខ្ញុំដឹងថាការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំឆ្លើយតបហើយ។ ខ្ញុំក៏មានពរដែរ។

 12. ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយខ្ញុំមករកអ្នកនៅថ្ងៃនេះដោយចិត្តបើកចំហសុំឱ្យអ្នកអាណិតខ្ញុំហើយដោះស្រាយឱ្យខ្ញុំនូវអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការពេញចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ចងចាំគ្រួសារខ្ញុំផងដែរ។

 13. ព្រះប្រទានពរដល់អ្នកបុរសនៃព្រះ។ ចំនុចនៃការអធិស្ឋានដ៏មានអានុភាពទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការឥឡូវនេះ។ សូមអរគុណព្រះអម្ចាស់ចំពោះមេត្តាករុណារបស់អ្នក

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.