១៣ ការអធិស្ឋានដែលមានអានុភាពដើម្បីការពារកូន ៗ របស់យើង

ទំនុកដំកើង ២៤: ៧-១០៖
៣ មើលចុះកូន ៗ ជាកេរមត៌ករបស់ព្រះអម្ចាស់។ 3 ដូចព្រួញស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់បុរសខ្លាំងពូកែ។ កូន ៗ យុវវ័យក៏ដូច្នេះដែរ។ 4 មានពរហើយអ្នកណាដែលមានព្រួញពេញខ្លួនពួកគេនឹងមិនត្រូវអាម៉ាស់ឡើយពួកគេនឹងនិយាយជាមួយខ្មាំងសត្រូវនៅមាត់ទ្វារ។

កុមារ ជាកេរមរតករបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងគួរមានមោទនភាពចំពោះកូន ៗ ជួយគាំទ្រនិងអធិស្ឋានអោយគេផង។ សព្វថ្ងៃនេះយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលអំពើបាបនិងអំពើអាក្រក់គឺជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ មនុស្សភាគច្រើននៃអំពើគួរស្អប់ខ្ពើមពីអតីតកាលឥឡូវនេះត្រូវបានធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈស្របច្បាប់នៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃ។ ដូច្នេះយើងត្រូវតែក្រោកឡើងក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយហើយអធិស្ឋានសម្រាប់កូន ៗ របស់យើង។ យើងត្រូវតែអធិស្ឋានដើម្បីកុំអោយពួកគេជាប់ទាក់ទងនឹងរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សមានបាបនេះយើងត្រូវតែអធិស្ឋានសុំសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះរកផ្លូវរបស់គេចូលក្នុងចិត្តគេយើងត្រូវតែអធិស្ឋានសំរាប់សេចក្ដីសង្រ្គោះរបស់គេ។ យើងត្រូវតែអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រះគម្ពីរ ការការពារ ពីកូន ៗ របស់យើងពីឥទ្ធិពលរបស់សាតាំងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះបញ្ជីនៃការអធិស្ឋានសម្រាប់ការការពារកូន ៗ របស់យើងគឺគ្មានទីបញ្ចប់។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងបានចងក្រងសេចក្តីអធិស្ឋានដ៏មានអានុភាពចំនួន ១៥ សម្រាប់ការការពារកុមាររបស់យើង។ ការអធិស្ឋាននេះនឹងដឹកនាំយើងនៅពេលយើងអធិស្ឋានសម្រាប់កូន ៗ របស់យើង។

១៣ ការអធិស្ឋានដែលមានអានុភាពដើម្បីការពារកូន ៗ របស់យើង

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

១) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ខ្ញុំសូមប្រកាសថាកូន ៗ របស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់ទីសំគាល់និងការអស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងចំណោមកូនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំ ឲ្យ កូនចៅខ្ញុំបង្កបញ្ហាដល់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤) ។ អូព្រះអម្ចាស់! រាល់បណ្តាសានៃសេចក្តីស្អប់និងការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានលាងដោយព្រះលោហិតរបស់កូនចៀមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមសង្គ្រោះកូន ៗ របស់ខ្ញុំសូមបង្វែរចិត្តកូន ៗ របស់អ្នកមករកអ្នកនៅថ្ងៃនេះ។

៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយព្រោះភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកសូមថែរក្សាកូន ៗ របស់ខ្ញុំទាំងអស់អោយមានសុវត្ថិភាពនិងដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យកូន ៗ ខ្ញុំដែលចេះស្តាប់បង្គាប់មានស្មារតីស្ម័គ្រចិត្តហើយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវព្រះគុណដើម្បីបម្រើអ្នកពេញមួយថ្ងៃនៃជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំអោយកូនចៅខ្ញុំរងឥទ្ធិពលដោយអំពើអាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមផ្តល់ឱ្យកូនរបស់ខ្ញុំនូវសាច់ឈាមយកបេះដូងនៃថ្មចេញពីពួកគេដូច្នេះពួកគេនឹង hear ពាក្យរបស់អ្នកយល់វាទទួលវាហើយរស់នៅដោយវានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១០) ។ អូព្រះអម្ចាស់! សូមអាណិតមេត្តាដល់កូន ៗ របស់ខ្ញុំសូមរំដោះពួកគេចេញពីអំពើបាបនៅទីនោះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមផ្តល់ការយល់ដឹងដល់កូន ៗ ខ្ញុំឱ្យរស់នៅក្នុងជីវិតដែលល្អនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំអោយកូន ៗ របស់ខ្ញុំងាកមើលព្រះបន្ទូលរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

១៣) ។ ផ្តល់។ ៨:៣២ - ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានព្រះគុណដល់កូន ៗ របស់ខ្ញុំក្នុងការរក្សាពាក្យរបស់អ្នកដើម្បីអោយពួកគេបានទទួលព្រះពរពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូម ឲ្យ របៀបរស់នៅដែលកូន ៗ ខ្ញុំនាំមកនូវសេចក្តីអំណរដល់ចិត្តខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយតាមរយៈកូន ៗ របស់ខ្ញុំសូមអោយមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមអរគុណព្រះយេស៊ូវ។

២០ ខគម្ពីរអំពីកូន ៗ របស់យើង

ខ្ញុំក៏បានបន្ថែម ២០ គម្ពីរអំពីកូន ៗ ខគម្ពីរទាំងនេះនឹងណែនាំយើងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការអធិស្ឋានរបស់យើងនៅពេលយើងឈរនៅក្នុងចន្លោះសម្រាប់កូន ៗ របស់យើង។ រំពឹងគិតលើខគម្ពីរទាំងនេះពេលអ្នកអធិស្ឋាន។

៧) ។ ទំនុកដំកើង ១២៧: ៣-៥ ៈ
៣ មើលចុះកូន ៗ ជាកេរមត៌ករបស់ព្រះអម្ចាស់។ 3 ដូចព្រួញស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់បុរសខ្លាំងពូកែ។ កូន ៗ យុវវ័យក៏ដូច្នេះដែរ។ 4 មានពរហើយអ្នកណាដែលមានព្រួញពេញខ្លួនពួកគេនឹងមិនត្រូវអាម៉ាស់ឡើយពួកគេនឹងនិយាយជាមួយខ្មាំងសត្រូវនៅមាត់ទ្វារ។

១) ។ លោកុប្បត្តិ ១:២៨ ៈ
៥ ព្រះអង្គងើបព្រះភ័ក្ត្រទតឃើញស្ដ្រីនិងក្មេងៗ។ គាត់សួរថា "អ្នកណានៅជាមួយអ្នក?" លោកមានប្រសាសន៍ថា៖ «កូនចៅដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកអោយអ្នកបំរើព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះហឫទ័យប្រណីសន្ដោស! »។

១) ។ ទំនុកតម្កើង ៣១:២៤៖
៩ ព្រះអង្គធ្វើអោយស្ត្រីពេស្យាមានលទ្ធភាពថែរក្សាផ្ទះនិងធ្វើជាម្ដាយរីករាយរបស់កូន។ ចូរសរសើរតម្កើងព្រះអម្ចាស់។

៤) ។ ធីម៉ូថេទី ២ ៣: ១៤-១៥៖
ចូរប្រព្រឹត្ដតាមសេចក្ដីដែលអ្នកបានរៀនហើយត្រូវជឿជាក់ដោយដឹងថាអ្នកបានរៀនអំពីអ្នកណា។ 14 អ្នកស្គាល់ព្រះគម្ពីរតាំងតែពីនៅកុមារម៉្លេះដែលអាចធ្វើអោយអ្នកមានប្រាជ្ញាអាចទទួលការសង្គ្រោះដោយមានជំនឿលើព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូ។

១៤) ។ ម៉ាថាយ ៧: ៧-១៤៖
15 កាលពួកនាយកបូជាចារ្យនិងពួកអាចារ្យឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូបានធ្វើនិង crying ក្មេងៗស្រែកនៅក្នុងព្រះវិហារថា៖ «ជយោ! ព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីឌ! 16 ពួកសិស្សទូលព្រះអង្គថា៖ «តើលោក what ក្មេងៗស្រែកថាដូចម្ដេចទេ? »។ ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលទៅគេថា៖ «ខ្ញុំ; មែន! តើអ្នកមិនដែលធ្លាប់បានអានទេពីមាត់កូនក្មេងនិងទារកដែលទើបនឹងកើតមកហើយឬ?

១) ។ ទំនុកតម្កើង ៣១:២៤៖
២ ព្រះអង្គបានតែងតាំងអោយមានកម្លាំងចេញពីខ្មាំងសត្រូវនិងបណ្តាលអោយពួកសត្រូវរបស់ព្រះអង្គចេញឆ្ងាយពីព្រះហប្ញទ័យរបស់ខ្មាំងសត្រូវ។

១៤) ។ ម៉ាថាយ ៧: ៧-១៤៖
២ ព្រះយេស៊ូត្រាស់ហៅក្មេងតូចៗមកហើយអោយគេដាក់នៅកណ្ដាលពួកគេ ៣ ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថា៖ «ខ្ញុំសុំប្រាប់អោយអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនដូរចិត្ដគំនិតអោយបានដូចក្មេងតូចទេអ្នកមិនអាចចូលទៅក្នុងព្រះរាជ្យនៃស្ថានបរមសុខបានឡើយ។ អ្នកណាដាក់ខ្លួនដូចក្មេងតូចនេះអ្នកនោះមានឋានៈធំជាងគេក្នុងព្រះរាជ្យនៃស្ថានបរមសុខ។ 2 អ្នកណាទទួលក្មេងតូចណាម្នាក់ដូចក្មេងនេះក្នុងនាមខ្ញុំក៏ដូចជាបានទទួលខ្ញុំដែរ។ 3 អ្នកណានាំអ្នកតូចតាចម្នាក់ក្នុងបណ្ដាអ្នកដែលជឿលើខ្ញុំនេះអោយប្រព្រឹត្ដអំពើបាបចំពោះអ្នកនោះប្រសិនបើគេយកត្បាល់ថ្មយ៉ាងធំមកចងកទម្លាក់ទៅក្នុងបាតសមុទ្រ។

២៧) ។ ម៉ាថាយ ៥:១៦៖
10 ចូរប្រយ័ត្នកុំមើលងាយនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកតូចតាចទាំងនេះឡើយ។ ខ្ញុំសុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់ពួកគេស្ថិតនៅឯស្ថានបរមសុខទាំងឃើញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខគ្រប់ពេលវេលា។

៩) ។ ពេត្រុសទី ១ ២: ២-៣៖
២ ដូចទារកដែលទើបនឹងកើតប្រាថ្នាចង់បានទឹកដោះម្តាយពីព្រះបន្ទូលដូច្នេះអ្នកអាចលូតលាស់បានដោយហេតុនោះ ៣ ប្រសិនបើអ្នកបានភ្លក់ថាព្រះអម្ចាស់ពិតជាប្រណីសន្ដោស។

១០) ។ ម៉ាកុស ១០: ១៣-១៦៖
13 មានមនុស្សម្នានាំក្មេងតូចៗមកអោយព្រះយេស៊ូដាក់ព្រះហស្ដលើពួកវាប៉ុន្ដែពួកសិស្សស្ដីបន្ទោសអ្នកទាំងនោះ។ Jesus it Jesus, Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus, Jesus Jesus it he Jesus Jesus it he Jesus Jesus it he Jesus Jesus Jesus 14 ខ្ញុំសុំប្រាប់អោយអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាមិនព្រមទទួលព្រះរាជ្យព្រះជាម្ចាស់ដូចក្មេងតូចមួយទទួលទេអ្នកនោះមិនអាចចូលក្នុងព្រះរាជ្យព្រះអង្គបានឡើយ»។ 15 បន្ទាប់មកព្រះអង្គអោបក្មេងទាំងនោះរួចដាក់ព្រះហស្ដលើពួកគេ។

៤) ។ សុភាសិត ១០:២២ ៈ
៦ ចូរបង្ហាត់កូនក្មេងតាមរបៀបដែលត្រូវទៅ៖ បើគាត់ចាស់គាត់នឹងមិនចាកចេញពីវាទេ។

៤) ។ សុភាសិត ១០:២២ ៈ
១៥ ភាពល្ងីល្ងើរមាននៅក្នុងចិត្ដរបស់កូន។ ប៉ុន្តែដំបងនៃការកែតម្រង់នឹងរុញវាចេញឆ្ងាយពីគាត់។

២) ។ ចោទិយកថា ២៨: ៦៖
៧ ហើយអ្នកត្រូវបង្រៀនពួកគេដោយឧស្សាហ៍ដល់កូន ៗ របស់អ្នកហើយត្រូវនិយាយជាមួយពួកគេនៅពេលអ្នកអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះនិងពេលដើរតាមផ្លូវពេលអ្នកគេងហើយពេលក្រោកពីដំណេក។

១៤) ។ អេភេសូរ ៦: ១-៤ ៈ
1 កុមារាកុមារីអើយចូរស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាដោយយល់ដល់ព្រះអម្ចាស់ធ្វើដូច្នេះត្រឹមត្រូវ។ ២ ចូរគោរពឪពុកម្ដាយ។ នេះជាបទបញ្ជាទីមួយដែលមានសេចក្ដីសន្យា។ 2 ដើម្បីអោយអ្នកបានជាសះស្បើយហើយអ្នកនឹងមានអាយុវែងនៅលើផែនដី។ 3 រីឯបងប្អូនដែលជាឪពុកវិញកុំធ្វើអោយកូនរបស់ខ្លួនមួម៉ៅនោះឡើយតែត្រូវអប់រំវាដោយពាក្យប្រៀនប្រដៅនិងដំបូន្មានស្របតាមព្រះអម្ចាស់។

១) ។ និក្ខមនំ ១៤:១៤៖
12 ចូរគោរពមាតាបិតារបស់អ្នកដើម្បីអោយអាយុជីវិតអ្នកនៅលើទឹកដីដែលព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកប្រទានអោយ។

៤) ។ សុភាសិត ៣: ៥-៦៖
៨ កូនអើយចូរស្តាប់ដំបូន្មានឪពុកហើយកុំបោះបង់ចោលក្រឹត្យវិន័យរបស់ម្ដាយអ្នក ៩ ដ្បិតអ្នកទាំងនោះប្រៀបបាននឹងព្រះគុណដែលដាក់នៅលើក្បាលអ្នកហើយយកច្រវាក់នៅករបស់អ្នក។

១៧) ។ និក្ខមនំ ២០: ៥-៦៖
មិនត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំពួកគេនិងគោរពបំរើពួកគេឡើយដ្បិតយើងជាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកជាព្រះដែលមានចិត្ដច្រណែនកំពុងតែមើលអំពើទុច្ចរិតរបស់ឪពុកដាក់លើកូន ៗ រហូតដល់ជំនាន់ទីបីនិងទីបួន។ ៦ ហើយបង្ហាញសេចក្ដីមេត្ដាករុណាដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយកាន់តាមបញ្ញត្ដិរបស់ខ្ញុំ។

២) ។ ចោទិយកថា ២៨: ៦៖
១៩ ហើយអ្នកត្រូវបង្រៀនកូន ៗ របស់អ្នកដោយនិយាយអំពីពួកគេពេលអ្នកអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះនិងពេលដើរតាមផ្លូវពេលអ្នកគេងនិងពេលក្រោកពីដំណេក។

១០) ។ ម៉ាកុស ១០: ១៣-១៦៖
36 ព្រះអង្គយកក្មេងម្នាក់អោយមកឈរនៅកណ្ដាលពួកសិស្ស។ ព្រះអង្គអោបក្មេងនោះរួចមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គេថា៖ «អ្នកណាទទួលក្មេងណាម្នាក់ដូចក្មេងនេះក្នុងនាមខ្ញុំក៏ដូចជាបានទទួលខ្ញុំដែរ។ កុំទទួលខ្ញុំឡើយគឺទទួលព្រះអង្គដែលបានចាត់ខ្ញុំអោយមក។

២០) ។ កូល៉ុស ៣:២០៖
20 កុមារាកុមារីអើយចូរស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ធ្វើដូច្នេះទើបគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអម្ចាស់។

 

 


2 COMMENTS

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.