២៨ ចំណុចអធិស្ឋាននៃការអត់ទោសបាប

រ៉ូម ៥: ៨: ៨

រីឯព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គបានបង្ហាញព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះយើងគឺព្រះគ្រិស្ដបានសោយទិវង្គតសំរាប់យើងក្នុងពេលដែលយើងនៅជាមនុស្សជាប់បាបនៅឡើយ។

ព្រះជាម្ចាស់មិនចង់អោយកូន ៗ របស់គាត់ត្រូវវិនាសហើយអំពើបាបពិតជាអ្នកបំផ្លាញជោគវាសនាមូលហេតុដែលខ្ញុំចងក្រងចំនុចអធិស្ឋានទាំង ២៨ នេះគឺ ការអត់ទោសបាប គឺដើម្បីជួយមនុស្សមានបាបរកផ្លូវត្រឡប់មករកព្រះវិញ។ វាក៏ជួយពួកគេអធិស្ឋាននៅទីនោះអោយរួចផុតពីអំពើបាបដែលធ្វើទារុណកម្មពួកគេហើយព្យាយាមរារាំងពួកគេពីការបម្រើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ព្រះវរបិតាសួគ៌របស់យើងគឺជាព្រះនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់គឺជាព្រះដែលតែងតែចង់អភ័យទោសដល់យើងរាល់កំហុសនិងអំពើបាបរបស់យើង។ ដោយហេតុផលនេះគាត់បានចាត់ព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គអោយមកហើយបង់ថ្លៃខ្ពស់បំផុតសំរាប់ការសង្គ្រោះរបស់យើង។ ព្រះយេស៊ូបានប្រព្រឹត្ដអំពើបាបដើម្បីអោយយើងទៅជាសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងអង្គព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូ។ កូរិនថូសទី ១ ៥:២១

តើអ្នកណាមានគុណវុឌ្ឍិក្នុងការអធិស្ឋាននេះ?

មនុស្សមានបាបគ្រប់រូបមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអធិស្ឋាន។ អ្នកជឿទាំងអស់ដែលកំពុងពុះពារនឹងអំពើបាបគឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអធិស្ឋាន។ វាសំខាន់ដែលអ្នកដឹងថាក្នុងនាមជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះមិនខឹងនឹងអ្នកដោយសារតែអំពើបាបរបស់អ្នកគាត់នឹងមិនដែលឈប់ស្រឡាញ់អ្នកឡើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេដែលឃើញអំពើបាបកំពុងធ្វើបាបរាងកាយរបស់អ្នកខាងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវចិត្ត។ ព្រះស្អប់អំពើបាបតែទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សមានបាប។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះដោយការយល់ដឹងដូច្នេះអ្នកអាចរួចផុតពីបាបនិងស្មារតីដឹងខ្លួន។

២៨ ចំណុចអធិស្ឋាននៃការអត់ទោសបាប

1) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអត់ទោសឱ្យខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយធ្វើឱ្យចិត្តខ្ញុំរួចផុតពីការភ័យខ្លាចនិងការសង្ស័យទាំងអស់ដោយសារតែអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ជួយខ្ញុំក្នុងការស្តីបន្ទោសអំណាចនៃអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមុនពេលដែលវាបង្ហាញឱ្យខ្ញុំដោយបើកចំហនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអត់ទោសឱ្យខ្ញុំតាមគ្រប់វិធីដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងបទបញ្ញត្តិរបស់អ្នកដែលនាំឱ្យមានការបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤) ។ អូព្រះអម្ចាស់! សូមឱ្យសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកបានឈ្នះលើការជំនុំជំរះរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយបន្ទាបខ្លួនខ្ញុំងាកចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់ទោសឱ្យខ្ញុំនិងព្យាបាលទឹកដីរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៦) ។ អូព្រះអម្ចាស់! សូមបង្ហាញខ្ញុំនូវមេត្តាករុណាដោយឥតលក្ខខណ្ឌកុំអោយបាបអូសទាញខ្ញុំអោយទៅជាការបំផ្លាញខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអត់ទោសឱ្យខ្ញុំចំពោះអំពើអាក្រក់ទាំងអស់ដែលបានធ្វើដោយដៃខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអាណិតខ្ញុំចំពោះអំពើបាបរបស់ខ្ញុំសូមកុំបណ្តោយឱ្យលទ្ធផលនៃបាបដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកគ្របបាំងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយតាមរយៈព្រះលោហិតនៃព្រះរាជបុត្រារបស់អ្នកព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដទទួលទោសរាល់អំពើបាបក្នុងជីវិតដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមបដិសេធរាល់គំនិតនិងសេចក្តីអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសំអាតចិត្តរបស់ខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យរាល់ការញៀននៃអំពើបាបរបស់យុវវ័យខ្ញុំដែលកំពុងតែធ្វើបាបខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះសូមផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវទំព័រថ្មីមួយដើម្បីកុំអោយអតីតកាលរបស់ខ្ញុំបន្តស្អប់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
ឈ្មោះ។

១២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដែលពេញដោយព្រះគុណនិងមេត្តាករុណាសូមលើកលែងទោសរាល់អំពើបាបរបស់ខ្ញុំដើម្បី ឲ្យ ខ្ញុំបានឃើញមុខអ្នកនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអត់ទោសសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ដែលបានលាក់បាំងអំពើបាបរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនិងជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

14) ។ ប្រមូលផ្តុំខ្ញុំមកប្រឆាំងនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់នៃការបោកបញ្ឆោតដែលនាំអំពើអាក្រក់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមឱ្យពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

១៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមសង្គ្រោះទូលបង្គំអោយរួចផុតពីអំពើទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតដែលធ្វើអោយខ្ញុំក្រោកឡើងហើយដួលសន្លប់ដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយរាល់ការងារដែលទុច្ចរិតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលនឹងនាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅរកពិភពលោកវិញខ្ញុំបានបំផ្លាញពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យខ្ញុំទទួលបានការលាងសំអាតយ៉ាងហ្មត់ចត់របស់អ្នកដោយព្រះលោហិតរបស់អ្នកពីអំពើបាបរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ថ្ងៃនេះដើម្បីឱ្យខ្ញុំទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរំដោះទូលបង្គំចេញពីស្មារតីនិយាយកុហកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមដោះលែងខ្ញុំអោយរួចពីបាបនៃអំពើប្រាសចាកសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរំដោះខ្ញុំចេញពីអំពើបាបនៃតណ្ហាភ្នែកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអត់ទោសអំពើបាបរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឱ្យខ្ញុំបានរួចផុតពីអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមលុបចោលរាល់ចំនុចនៃអំពើទុច្ចរិតចេញពីជីវិតរបស់ទូលបង្គំនៅក្នុងព្រះនាមយេសស៊ូ

២៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំ ឲ្យ មនុស្សមានបាបជាច្រើនធ្វើជាចំណែករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

២៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយព្រោះពេលនេះខ្ញុំគឺជាការបង្កើតថ្មីសូមកុំវិនិច្ឆ័យខ្ញុំយោងទៅតាមអំពើបាបរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយអ្នកមានអំណាចអត់ទោសបាបនៅលើផែនដីសូមអត់ទោសឱ្យខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវតម្រូវការរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរកយុត្តិធម៌អោយខ្ញុំហើយកុំអោយមនុស្សឈ្នះខ្ញុំព្រោះតែអំពើបាបរបស់ខ្ញុំក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៧) ។ ក្នុងនាមជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់និងស្មោះត្រង់សូមអត់ទោសរាល់អំពើបាបដែលខ្ញុំបានសារភាពនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៨) ។ ឪពុកសូមអរគុណអ្នកចំពោះការអត់ទោសឱ្យខ្ញុំនូវអំពើបាបរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១០ ខគម្ពីរអំពីការអត់ទោសបាប

ដើម្បីអធិស្ឋានការអធិស្ឋាននៃការអភ័យទោសឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពវាជាការសំខាន់ដែលយើងយល់ពីគំនិតរបស់ព្រះតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។ យើងបម្រើឪពុកដែលមានមេត្តាករុណាដែលអត់ទោសឱ្យយើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ។ នៅពេលដែលយើងស្គាល់គំនិតរបស់ព្រះទាក់ទងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះយើងវាជំរុញជំនឿនិងទំនុកចិត្តរបស់យើងក្នុងការសុំការអភ័យទោសនិងមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់។ ការនិយាយព្រះគម្ពីរនៅក្នុងគម្ពីរហេព្រើរ ៤:១៦៖ «ដូច្នេះចូរយើងចូលមកបល្ល័ង្កនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីយើងអាចទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណានិងស្វែងរកព្រះគុណដើម្បីជួយក្នុងពេលត្រូវការ»។ ខាងក្រោមនេះជាខព្រះគម្ពីរចំនួន ១០ អំពីការអត់ទោសបាប។

១) ។ សកម្មភាព ២:៣៨:
លោកពេត្រុសមានប្រសាសន៍ទៅគេថា៖ «សូមបងប្អូនកែប្រែចិត្ដគំនិតហើយម្នាក់ៗត្រូវទទួលពិធីជ្រមុជទឹកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដទៅដើម្បីព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសបងប្អូនអោយរួចពីបាបហើយបងប្អូននឹងទទួលបានព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ»។

២) ។ ១ យ៉ូហាន ១: ៩៖
9 ប្រសិនបើយើងលន់តួអំពើបាបរបស់យើងគាត់ស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតគ្រាន់តែអត់ទោសបាបរបស់យើងហើយសំអាតយើងពីភាពទុច្ចរិតទាំងអស់។

២៣) ។ អេភេសូរ ៦: ១-២
៣១ ចូរអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តល្វីងជូរចត់កំហឹងកំហឹងនិងពាក្យជេរប្រមាថនិងជេរប្រមាថគេ។ អត់ទោសឱ្យអ្នក។

៤) ។ ម៉ាថាយ ៦: ១៤-១៥៖
បើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសអោយមនុស្សលោកព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នានៅស្ថានបរមសុខក៏អត់ទោសអោយអ្នករាល់គ្នាដែរ។ 14 ប៉ុន្ដែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសអោយមនុស្សលោកទេនោះព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាក៏មិនអត់ទោសអោយអ្នករាល់គ្នាដែរ»។

៤) ។ ម៉ាថាយ ៦: ១៤-១៥៖
២៣ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកយកតង្វាយរបស់អ្នកទៅអាសនៈហើយនៅទីនោះអ្នកនឹកចាំថាបងប្អូនរបស់អ្នកនឹងប្រឆាំងអ្នក។ 23 ចូរទុកតង្វាយរបស់អ្នកនៅមុខអាសនៈហើយចាកចេញទៅ។ ត្រូវស្រុះស្រួលនឹងបងប្អូនរបស់អ្នកជាមុនសិនរួចសឹមវិលមកថ្វាយតង្វាយរបស់អ្នកវិញ។

១៦) ។ យ៉ាកុប ៥:១៦៖
១៦ សូមសារភាពកំហុសរបស់អ្នកពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងអធិស្ឋានអោយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបានជាសះស្បើយ។ ការអធិស្ឋានដ៏ក្លៀវក្លារបស់មនុស្សសុចរិតមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់។

៦) ។ កូល៉ុស ៣: ៥-៦៖
១២ ដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកដែលព្រះបានរើសតាំងដែលបរិសុទ្ធនិងជាទីស្រឡាញ់សូមមានចិត្ដមេត្ដាករុណាមេត្ដាករុណាចិត្ដរាបទាបសុភាពរាបសានិងអត់ធ្មត់។ 12 ត្រូវចេះទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអភ័យទោសអោយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ទាស់ទែងនឹងនរណាម្នាក់ចូរអត់ទោសអោយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចព្រះគ្រិស្ដបានអត់ទោសអោយអ្នករាល់គ្នាដែរ។

១២) ។ កិច្ចការ ១៦: ៦-៧ ៈ
១៨ ប៉ុន្ដែអ្វីៗដែលព្រះបានបង្ហាញ ឲ្យ មនុស្សលោកឃើញតាមរយៈមាត់របស់អ្នកប្រកាសទំនាយទាំងអស់ដែលថាគ្រិស្ដត្រូវរងទុក្ខលោកបានសម្រេចយ៉ាងនេះ។ ១៩ ដូច្នេះចូរកែប្រែចិត្ដគំនិតហើយវិលមករកព្រះជាម្ចាស់វិញដើម្បីអោយព្រះអង្គលុបបំបាត់បាបរបស់បងប្អូន។ 18 ព្រះអង្គនឹងចាត់ព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដដែលបានប្រកាសប្រាប់អោយអ្នករាល់គ្នាមុនគេ។

២៧) ។ ម៉ាថាយ ៥:១៦៖

12 សូមអត់ទោសអោយយើងខ្ញុំដូចយើងខ្ញុំអត់ទោសអោយអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្ដខុសនឹងយើងខ្ញុំ។

៤៧) ។ លូកា ១:៣៧:
34 ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលថា: «ឱព្រះបិតាអើយ! ដ្បិតពួកគេមិនដឹងថាពួកគេធ្វើអ្វីនោះទេ។ គេយកសម្លៀកបំពាក់របស់ព្រះអង្គមកចាប់ឆ្នោតចែកគ្នា។

 

 

 


ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.