៥០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ការរកឃើញហិរញ្ញវត្ថុជាមួយខព្រះគម្ពីរ

វិបុលភាពហិរញ្ញវត្ថុពិតជាមានពិតមែនប៉ុន្តែលុយមិនធ្លាក់ពីលើមេឃទេយើងត្រូវតែផ្តល់តម្លៃនិងទំនិញពិតប្រាកដដើម្បីមើលឃើញលំហូរប្រាក់មកយើង។ ការអធិស្ឋានមិនជំនួសការងារទេការអធិស្ឋានគ្រាន់តែដឹកនាំអ្នកក្នុងផ្លូវធ្វើការប៉ុណ្ណោះ។ ការអធិស្ឋានបណ្តាលឱ្យមានការពេញចិត្តនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវល្បឿនក្នុងការងាររបស់អ្នក។ នៅពេលយើងអធិស្ឋានយើងបញ្ជាកំលាំងខាងវិញ្ញាណអោយជួយយើងក្នុងកិច្ចការរបស់យើង។ យើងបានចងក្រងនូវចំនុចអធិស្ឋានចំនួន ៥០ សំរាប់ សមិទ្ធិផលហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយខគម្ពីរដើម្បីជួយអ្នកជឿអោយមានភាពរុងរឿងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

ចងចាំថាយើងត្រូវបានប្រទានពរឱ្យក្លាយជាព្រះពរមួយព្រះក៏ចង់ឱ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកចែកចាយទ្រព្យសម្បត្តិនៃព្រះដែរ។ ដូច្នេះអធិដ្ឋានការអធិស្ឋាននេះដោយសេចក្ដីជំនឿហើយសិក្សាខគម្ពីរក្នុងខគម្ពីរសម្រាប់ការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវ។ ឃើញអ្នកនៅកំពូល។

៥០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ការរកឃើញហិរញ្ញវត្ថុជាមួយខព្រះគម្ពីរ

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមប្រាជ្ញាដើម្បីដើរនៅក្នុងភាពរុងរឿងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

២) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ធ្វើឱ្យខ្ញុំក្លាយជាប្រជាជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយ។ សូមប្រទានពរដល់ខ្ញុំហើយធ្វើឱ្យឈ្មោះខ្ញុំអស្ចារ្យហើយខ្ញុំនឹងក្លាយជាព្រះពរនៅក្នុងជំនាន់នេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ប្រទានពរដល់អ្នកដែលបានប្រទានពរដល់ខ្ញុំហើយដាក់បណ្តាសាអ្នកដែលដាក់បណ្តាសាខ្ញុំ។ ចំពោះខ្ញុំក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅលើផែនដីនឹងទទួលព្រះពរនៅក្នុងជំនាន់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៤) ។ ខ្ញុំបដិសេធស្មារតីនៃភាពក្រីក្រកង្វះនិងការចង់បាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៥) ។ ខ្ញុំដេញតាមរកនិងយកមកវិញនូវធនធានដែលខ្ញុំបានលួចនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំដើរក្នុងសេចក្តីសញ្ញាថ្មីនៃគុណនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងទទួលព្រះពរនៅគ្រប់ការទាំងអស់តាមបញ្ជារបស់អ័ប្រាហាំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៨) ។ អូព្រះអម្ចាស់! បន្ទាប់ពីការអធិស្ឋាននេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើមរីកចម្រើនហើយបន្តរីកចម្រើនរហូតដល់ខ្ញុំបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមផ្សាភ្ជាប់ខ្លួនខ្ញុំពីគ្រប់ឈ្មោះដែលជាប់ទាក់ទងនឹងភាពក្រីក្រខ្ញុំនឹងទទួលបាននូវឈ្មោះថ្មីមួយដែលជាប់ទាក់ទងនឹងភាពរុងរឿងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបើកគំនិតរបស់ខ្ញុំចំពោះគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលនឹងធ្វើឱ្យខ្ញុំរីកចម្រើននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

១១) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ណែនាំខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទាំងផែនការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជិតស្និទ្ធនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១២) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ផ្តល់កម្លាំងដល់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នេះខ្ញុំនឹងបន្តជំរុញនគររបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកុំអោយមនុស្សដែលជួយសំរាកការសំរាករបស់ខ្ញុំឡើយតាមរយៈការសំរាករហូតដល់គាត់បានបំពេញវានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវពន្លឺ (ចំណេះដឹងទាន់ពេលវេលា) ដែលនឹងធ្វើឱ្យខ្ញុំភ្លឺក្នុងចំណោមមនុស្សនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយព្រះហស្តដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់អ្នកបណ្តាលឱ្យខ្ញុំនៅកំពូលនៅក្នុងការងារជំនួញនិងជាងកាត់សក់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៦) ។ ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកមានប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំខ្ញុំបានក្លាយជាអ្នកក្រដែលតាមរយៈភាពក្រីក្ររបស់គាត់ខ្ញុំក្លាយជាអ្នកមានខ្ញុំសូមប្រកាសថាភាពរុងរឿងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបង្កើតឡើង។

១៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមធ្វើឱ្យអស់អ្នកដែលបានសន្យានឹងខ្ញុំបំពេញពាក្យសន្យារបស់ពួកគេនៅក្នុងខែនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៨) ឱព្រះអម្ចាស់អើយធ្វើឱ្យស្ថានភាពនិងកាលៈទេសៈអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំហើយធ្វើអោយខ្ញុំរីកចម្រើនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៩) ។ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅចំកណ្តាលនៃការលំបាកធ្វើឱ្យខ្ញុំបានរីកចំរើនស្របតាមលំដាប់នៃ isaac នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២០) ។ ខ្ញុំនិយាយជាមួយមុខជំនួញរបស់ខ្ញុំ !!! ការចាប់ផ្តើមរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាតូចតែពេលនេះខ្ញុំចាប់ផ្តើមទទួលបានភាពអស្ចារ្យក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២១) ។ ព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំបញ្ជាជំនួញរបស់ខ្ញុំឱ្យបន្តចាក់ឬសរបស់វានៅក្នុងទឹកនៃជីវិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២២) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាខ្ញុំនឹងទទួលការហៅទូរស័ព្ទនិងសារជាសារនៃការផ្សាយដំណឹងល្អក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២៣) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំដាំកិច្ចការដោយដៃខ្ញុំនៅក្បែរមាត់ទន្លេនៃព្រះពរនៅថ្ងៃនេះដើម្បី ឲ្យ បង្កើតផលតាមរដូវរបស់វានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់នៃភាពរុងរឿងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

២៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់ខ្ញុំនៅលើផែនដីនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៦) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំបដិសេធស្មារតីនៃការធ្វើការដោយគ្មានអ្វីដើម្បីបង្ហាញសម្រាប់វានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមដឹកនាំខ្ញុំនៅក្នុងផ្លូវនៃទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះខ្ញុំអាចក្លាយជាអ្នកចែកចាយទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមសារភាពនៅថ្ងៃនេះថាទូលបង្គំបានទទួលពរជាច្រើនជំនាន់។ ដកភាពក្រីក្រនិងភាពថយក្រោយចេញពីខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២៩) ។ ព្រះអម្ចាស់ដែលលើកស្ទួយជនក្រីក្រពីលើភ្នំលាមកហើយបណ្តាលឱ្យគាត់បរិភោគជាមួយរាជវង្សបានបកប្រែខ្ញុំពីភាពក្រីក្រទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៣០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់ជាបុព្វបុរសរបស់យើង (លោកអប្រាហាំលោកអ៊ីសាកនិងលោកយ៉ាកុប) បានជឿទុកចិត្តលើលោកហើយលោកស្រីបានចំរើនឡើង។ សូមផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវភាពរុងរឿងជុំទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះដើម្បីឱ្យខ្ញុំធ្វើជាអ្នកថ្លែងទីបន្ទាល់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់ជាបុព្វបុរសនៃសម្ពន្ធមេត្រីរបស់យើង (អប្រាហាំអ៊ីសាកនិងយ៉ាកុប) មិនបានខ្វះរបស់ល្អទេ។ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំមិនខ្វះអ្វីៗល្អ ៗ ទាំងអស់នៃជីវិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។

៣២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ក្លាយជាអ្នកមាននៅក្នុងជីវិតខ្ញុំចង់បំពេញគោលបំណងដែលអ្នកបានបង្កើតខ្ញុំនៅក្នុងស្បូនម្តាយរបស់ខ្ញុំជួយខ្ញុំឱ្យសម្រេចជោគវាសនានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៣) ។ ព្រះវរបិតាបង្ហាញផ្លូវខ្ញុំដល់ភាពរីកចម្រើនដ៏អស់កល្បជានិច្ចនិងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៤) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយវិញ្ញាណនៃសេចក្តីល្អនិងមេត្តាករុណាជាកំលាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាសេចក្តីល្អនិងពរទាំងអស់ដែលមានសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងទឹកដីនេះបានរកឃើញខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំដោះលែងឧបករណ៍នៃសេចក្តីស្លាប់ប្រឆាំងនឹងខ្មាំងសត្រូវនៃការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំដោះលែងឧបករណ៍នៃសេចក្តីស្លាប់លើខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់នៃវឌ្ឍនភាពរបស់ខ្ញុំពីផ្ទះឪពុកខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំដោះលែងឧបករណ៍នៃសេចក្តីស្លាប់លើសពីរាល់ភ្នាក់ងាររបស់អារក្សដែលប្រឆាំងនឹងការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមទាញទូលបង្គំចេញពីភាពយឺតយ៉ាវក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរៀបចំឱ្យខ្ញុំសម្រាប់តុដែលមានន័យសម្រាប់ស្តេចនិងព្រះអង្គម្ចាស់។ ភ្ជាប់ខ្ញុំទៅកន្លែងខ្ពស់របស់ខ្ញុំដោយព្រះគុណរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបង្រៀនខ្ញុំហើយណែនាំខ្ញុំអោយដើរតាមមាគ៌ានៃភាពរុងរឿងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤២) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱបក្រសោបខ្ញុំជាមួយនឹងជំនាញនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដោយហេតុនេះនាំខ្ញុំទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤៣) ។ ទំនុកដំកើង ៦៥: ៩ - ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបើកភ្នែកខ្ញុំអោយមើលបញ្ហានៅលើពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះធ្វើឱ្យខ្ញុំក្លាយជាអ្នកកាន់ដំណោះស្រាយដោយហេតុនេះនាំខ្ញុំអោយមានទ្រព្យសម្បត្ដិយ៉ាងច្រើនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤៤) ។ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយបុរសដែលមានភាពរុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនមែនជាបាវបំរើទេសូមជួយសង្រ្គោះខ្ញុំពីការងារជាទាសករនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

45) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាតាមរយៈចំណេះដឹងទាន់ពេលវេលាខ្ញុំនឹងដើរក្នុងវាលស្មៅបៃតងនៃជីវិត
នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤៦) ។ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយសូមបង្ហាញសៀវភៅដែលត្រូវអាន ឲ្យ ខ្ញុំដើម្បី ឲ្យ ខ្ញុំទទួលបានភាពរុងរឿងខាងផ្នែកព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤៧) ។ ខ្ញុំសូមអះអាងនៅថ្ងៃនេះថាខ្ញុំនឹងទទួលបានភាពរីកចំរើនលើគ្រប់សម្ភារៈទាំងសុខភាពនិងស្មារតីនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤៨) ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងធ្វើបានប្រសើរជាងដូនតារបស់ខ្ញុំក្នុងជីវិតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៤៩) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសក្នុងនាមព្រះយេស៊ូថាខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកចែកចាយទ្រព្យសម្បត្តិជាសកលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៥០) ។ ខ្ញុំទាយចំពោះខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងទទួលបានពិភពលោកនៃភាពរុងរឿងហើយមិនបាត់បង់ព្រលឹងខ្ញុំទៅអារក្សនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូទេ។
សូមអរគុណព្រះយេស៊ូវ។

១០ ខគម្ពីរសម្រាប់ជោគជ័យហិរញ្ញវត្ថុ

នេះគឺជាខព្រះគម្ពីរចំនួន ១០ សម្រាប់ការរកឃើញហិរញ្ញវត្ថុខគម្ពីរទាំងនេះនឹងណែនាំអ្នកនៅពេលអ្នកអធិស្ឋានពីផ្លូវរបស់អ្នកចេញពីភាពក្រីក្រទៅកាន់ភាពរុងរឿង។

១) ។ ចោទិយកថា ២៨: ១១-១២៖
១១ ព្រះអម្ចាស់នឹងធ្វើអោយអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្ដិយ៉ាងបរិបូណ៌ហូរហៀរមានទាំងសារពាង្គកាយនិងមាននៅក្នុងហ្វូងសត្វរបស់អ្នកនៅក្នុងទឹកដីដែលព្រះអម្ចាស់បានសន្យាជាមួយបុព្វបុរសរបស់អ្នកថានឹងអោយអ្នក។ ១២ ព្រះអម្ចាស់នឹងបើកទ្វារមេឃដើម្បីប្រទានទឹកភ្លៀងមកទឹកដីរបស់អ្នកតាមរដូវកាលហើយប្រទានពរដល់កិច្ចការដែលអ្នកធ្វើ។ អ្នកនឹងអោយជនជាតិជាច្រើនខ្ចីអ្នកនឹងមិនខ្ចីប្រាក់ទេ។

២) ។ ចោទិយកថា ២៨: ៦៖
អ្នកនឹងទទួលបានពរនៅពេលអ្នកចេញចូលហើយអ្នកនឹងទទួលបានពរនៅពេលអ្នកចេញក្រៅ។

៣) ។ រ៉ូម ៨:៣២៖
50 ព្រះអង្គពុំបានទុកព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ទេគឺព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះបុត្រានោះមកសំរាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើដូច្នេះព្រះអង្គមុខជាប្រណីសន្ដោសប្រទានអ្វីៗទាំងអស់មកយើងរួមជាមួយព្រះបុត្រានោះដែរ។

៤) ។ សុភាសិត ១០:២២ ៈ
22 ព្រះពររបស់ព្រះអម្ចាស់ធ្វើអោយវាទៅជាអ្នកមានហើយព្រះអង្គមិនធ្វើអោយយើងមានទុក្ខព្រួយឡើយ។

១) ។ ទំនុកតម្កើង ៣១:២៤៖
សូមលើកតម្កើងព្រះអម្ចាស់ដែលបានជួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាព្រះនៃការសង្គ្រោះរបស់យើង។ សេឡា។

១) ។ ទំនុកតម្កើង ៣១:២៤៖
១៦ ព្រះអង្គបើកព្រះហស្ដហើយបំពេញតាមបំណងប្រាថ្នារបស់សត្វលោកទាំងឡាយ។

៧) ។ ភីលីព ៤:១៩៖
១៩ ប៉ុន្ដែព្រះរបស់ខ្ញុំនឹងបំពេញសេចក្ដីត្រូវការគ្រប់យ៉ាងរបស់អ្នកស្របតាមសិរីរុងរឿងរបស់លោកតាមរយៈគ្រិស្ដយេស៊ូ។

៨) ។ ការងារ ២២:២១:
២១ ចូរស្គាល់ព្រះអង្គអោយនៅស្ថិតស្ថេរហើយដោយសុខសាន្ដ។

៩) ។ កូរិនថូសទី ២ ៩: ៩-១១៖
9 ដូចមានចែងទុកមកថាៈ«ព្រះអង្គចែកព្រះអង្គប្រទានអោយអ្នកក្រសេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គនៅស្ថិតស្ថេររហូតតទៅ»។ ផលនៃសេចក្ដីសុចរិតរបស់អ្នក) 10 អ្វីៗដែលបរិបូណ៌នៅក្នុងគ្រប់បរិបូណ៌គឺព្រះគុណដែលធ្វើអោយយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់។

១០) ។ យ៉ូអែល ២: ១៨-១៩៖
១៨ ព្រះអម្ចាស់នឹងធ្វើអោយស្រុករបស់ព្រះអង្គមានព្រះហប្ញទ័យអាណិតអាសូរប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ។ ១៩ មែនហើយព្រះអម្ចាស់នឹងឆ្លើយតបទៅប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គថា“ យើងនឹងអោយស្រូវនិងស្រាទំពាំងបាយជូរនិងប្រេងមកអោយអ្នកហើយអ្នករាល់គ្នានឹងស្កប់ចិត្តហើយយើងនឹងមិនធ្វើអោយអ្នកត្មះតិះដៀលជនជាតិដទៃទៀតឡើយ។

 

8 COMMENTS

  1. ខ្ញុំសូមអរគុណព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក។
    សូមឱ្យព្រះដ៏មានព្រះចេស្ដាបន្តប្រទានពរដល់អ្នកដើម្បីឱ្យអ្នកអាចបន្តក្លាយជាពរដល់មនុស្សដទៃទៀត។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.