៤០ ចំណុចអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងបណ្តាសាគ្រួសារ

ជនគណនា ២៣:២៣៖
២៣ ប្រាកដជាគ្មានការប្រព្រឹត្ដប្រឆាំងនឹងយ៉ាកុបទេហើយក៏គ្មានការទាស់ទែងប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែរ។ ឥឡូវនេះនឹងមានគេនិយាយអំពីលោកយ៉ាកុបនិងអ៊ីស្រាអែលថាព្រះជាម្ចាស់បានសំរេចអ្វីខ្លះ។

ថ្ងៃនេះសត្រូវទាំងអស់របស់គ្រួសារអ្នកនឹងត្រូវអាម៉ាស់។ ផែនការរបស់អារក្សគឺដើម្បីបំផ្លាញនិងពង្រាយគ្រួសារ។ មីកា ៧: ៦៖ ប្រាប់យើងថាខ្មាំងសត្រូវរបស់មនុស្សនឹងចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួន។ ការអធិស្ឋានចំនួន ៤០ ចំណុចនេះប្រឆាំងនឹង បណ្តាសាគ្រួសារ នឹងលាតត្រដាងនូវបាឡាមទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកវានឹងបណ្តាសាដល់ព្រះពរហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងបំផ្លាញពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដែរ។

អ្នកត្រូវតែអធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះដោយភាពធ្ងន់ធ្ងរអារក្សគឺជាមនុស្សអាក្រក់គ្រួសារជាច្រើនកំពុងតែវង្វេងស្មារតីនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែភ្នាក់ងារសាតាំងទាំងនេះពួកគេដាក់បណ្តាសាលើគ្រួសារ។ បណ្តាសាទាំងនេះក៏អាចជាបុព្វបុរសដែរគឺពីបុព្វបុរសរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវតែក្រោកឡើងហើយធ្វើសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណ។ ចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ៤០ នេះប្រឆាំងនឹងបណ្តាសាគ្រួសារគឺជាអាវុធត្រឹមត្រូវនៃសង្គ្រាម។ នៅពេលអ្នកអធិស្ឋានការអធិស្ឋានទាំងនេះខ្ញុំឃើញថាព្រះនឹងបំផ្លាញរាល់ការប្រឆាំងអាក្រក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤០ ចំណុចអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងបណ្តាសាគ្រួសារ។

១) ។ អូព្រះអម្ចាស់! តាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូលុបបំបាត់រាល់បណ្តាសាដែលមកតាមខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយដកបណ្តាសាទាំងអស់ដែលជាប់នឹងឈ្មោះខ្ញុំហើយលាងសំអាតវាដោយឈាមរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣) ។ អូព្រះអម្ចាស់! សូមឱ្យឈាមរបស់អ្នកលាងចេញរាល់ការប្រកាសរបស់សាតាំងដែលបានធ្វើដែលប្រឆាំងនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៤) ។ នរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមកូន ៗ របស់ឪពុកខ្ញុំឬកូន ៗ របស់ម្ដាយខ្ញុំដែលពរជ័យរបស់ខ្ញុំត្រូវបានប្រគល់ឱ្យខ្ញុំនាំពួកគេត្រឡប់មកវិញឱ្យខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥) ។ អូព្រះអម្ចាស់! ប្រសិនបើមានអ្វីដែលឪពុកខ្ញុំបានធ្វើដែលនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំទៅដល់ទឹកដីដែលខ្ញុំបានសន្យាទេនោះខ្ញុំនឹងញែកខ្លួនខ្ញុំចេញពីវានៅថ្ងៃនេះព្រោះខ្ញុំជាការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦) ។ ដោយសារតែព្រះរបស់ខ្ញុំមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មវារាល់ការដាក់បណ្តាសានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានទុកជាមោឃៈហើយគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។

៧) ។ ខ្ញុំទាយថាអ្នកដែលធ្វើបាបជីវិតខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារភ្លើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរំដោះខ្ញុំដោយភ្លើងពីបណ្តាសាដូនតាដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរំដោះទូលបង្គំអោយរួចផុតពីបណ្តាសារបស់ដាវនៅក្នុងជំនាន់ខ្ញុំហើយលុបចោលសេចក្តីស្លាប់ដោយដាវ (ឬកាំភ្លើង) នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរំដោះទូលបង្គំអោយរួចផុតពីទុរ្ភិក្សព្រោះតែការបង្ហូរឈាមរបស់ប្រជាជាតិនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៤) ។ អូព្រះអម្ចាស់! រាល់បណ្តាសានៃសេចក្តីស្អប់និងការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានលាងដោយព្រះលោហិតរបស់កូនចៀមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមដកបណ្តាសានៃភាពអត់ឃ្លានចេញពីជីវិតនិងគ្រួសារខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៣) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំមិនព្រមចូលរួមក្នុងបណ្តាសានៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចំពោះពាក្យរបស់អ្នកដែលនិយាយថាព្រលឹងដែលធ្វើបាបនឹងត្រូវស្លាប់ឡើយ។ ដូច្នេះរាល់បណ្តាសានៃជំនាន់ដែលព្យួរនៅលើក្បាលរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវទុកជាមោឃៈនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៤) ។ រាល់សេចក្តីសញ្ញាអាក្រក់ដែលមិនពេញចិត្ដខ្ញុំគឺត្រូវបានដុតបំផ្លាញដោយអណ្តាតភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៥) ។ រាល់ការដាក់បណ្តាសានិងសម្បថដែលឪពុកម្តាយខ្ញុំបានចូលប៉ុន្តែមិនបានរក្សាទុកហើយខ្ញុំកំពុងទទួលលទ្ធផលដែលត្រូវបានលាងសំអាតដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៦) ។ ព្រះអម្ចាស់ជាខែលការពារខ្ញុំព្រះអម្ចាស់ជាសិរីរុងរឿងរបស់ខ្ញុំនាំមកនូវសិរីរុងរឿងរបស់ខ្ញុំព្រះអម្ចាស់ជាអ្នកលើកខ្ញុំលើកក្បាលរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
១៧) ។ ខ្ញុំទាយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំថារាល់បណ្តាសាដែលប្រឆាំងនឹងគ្រឹះរបស់ខ្ញុំនិងសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំនឹងដួលរលំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៨) ។ ឱព្រះជាម្ចាស់ដ៏រុងរឿងបានដាក់បណ្តាសានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព្រះពរនៅក្នុងសិរីល្អនៃព្រះនាមរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១៩) ព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយសង្រ្គោះខ្ញុំអោយរួចផុតពីខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២០) ។ ព្រះអម្ចាស់អើយក្រោកឡើងហើយវាយប្រហារសមាជិកអាក្រក់ទាំងអស់វាយប្រហារយើងដោយបណ្តាសានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២១) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមដកខ្លួនចេញពីកណ្តាប់ដៃរបស់អ្នកណាដែលខ្ញុំត្រូវបានគេប្រគល់ឱ្យពីកំណើតហើយខ្ញុំប្រគល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២២) ។ មន្តស្នេហ៍របស់បិសាចទាំងអស់ដែលបានបង្កប់ក្នុងនាមគ្រួសារខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៣) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយខ្ចាត់ខ្ចាយអស់អ្នកដែលស្អប់ខ្ញុំដោយសេចក្តីស្អប់ឃោរឃៅនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៤) ។ អូព្រះអម្ចាស់អើយមន្តស្នេហ៍របស់អារក្សទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលនាំមកនូវផលអាក្រក់ដល់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៥) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រោសលោះនូវរបស់ល្អ ៗ ទាំងអស់ដែលបានបំផ្លាញនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៦) ។ គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ប្រយុទ្ធគ្នាទាំងពីឪពុកឪពុកម្តាយខ្ញុំឬនៅក្នុងក្រិត្យវិន័យនឹងត្រូវកម្ចាត់ដោយឈាមរបស់កូនចៀមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២៧) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាក្បាលរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានលើកឡើងខ្ពស់ជាងសត្រូវរបស់ខ្ញុំដែលនៅជុំវិញខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៨) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រើសំលេងផ្គរលាន់របស់អ្នកដើម្បីកាត់សេចក្តីលើអំណាចអវិជ្ជមានទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២៩) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអនុញ្ញាត ឲ្យ អំណាចចម្លែកនៃសំណាងអាក្រក់បានហោះចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣០) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមទាញទូលបង្គំចេញពីបណ្តាសាក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៣១) ។ អស់អ្នកដែលបានដាក់ឈ្មោះខ្ញុំថាជាគ្រឿងភ្លេចនៅក្នុងផ្ទះឪពុកនិងម្តាយខ្ញុំនឹងត្រលប់មកគ្រងរាជ្យលើខ្ញុំជាស្តេចរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
៣២) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមនាំភាពច្រលំដល់អស់អ្នកដែលឃោរឃៅទាស់នឹងជីវិតខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៣) ។ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យថាអ្នកដែលស្គាល់ឬសរបស់ខ្ញុំហើយកំពុងរារាំងការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំនឹងដូចជាអង្កាមហើយត្រូវបានគេផ្លុំចេញពីទឹកដីនៃអ្នកដែលរស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៣៤) ។ មាត់ទាំងអស់ដែលដាក់បណ្ដាសាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំផ្នែកខាងក្នុងនឹងត្រូវទទួលទោសក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

៣៥) ។ ខ្ញុំបានទាយថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងមិនចូលរួមក្នុងបណ្តាសាដែលលេបត្របាក់ផែនដីទេពីព្រោះយើងត្រូវបានលោះដោយឈាមរបស់កូនចៀមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៣៦) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបោះបង់ចោលរាល់បណ្តាសានៅលើទឹកដីនេះដែលនឹងធ្វើឱ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរងទុក្ខនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៧) ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយរាល់បណ្តាសាដែលធ្វើបាបប្រឆាំងនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានបង្ហូរឈាមដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

៣៨) ។ ខ្ញុំទាមទារការប្រោសលោះពីបណ្តាសានៃច្បាប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៣៩) ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាអំពើបាបរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលាងសំអាតដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចស្ថិតនៅក្រោមការដាក់បណ្តាសានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

៤០) ។ ឪពុកអរគុណអ្នកដែលបានរំដោះខ្ញុំចេញពីបណ្តាសាគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

2 COMMENTS

 1. សូមអរគុណគ្រូគង្វាលសម្រាប់ការអធិស្ឋានរបស់អ្នក។ ខ្ញុំពិតជារីករាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមអធិស្ឋាននេះ។
  ការអធិដ្ឋានមុន ៗ សម្រាប់ខ្ញុំគឺជាបញ្ហាគ្រួសារជាច្រើន
  ជំងឺ
  ភាព​អត់​ការងារ​ធ្វើ
  ផឹកស្រា
  ភាពក្រីក្រ

 2. សូមអរគុណគ្រូគង្វាលសម្រាប់ការអធិស្ឋានរបស់អ្នក។ ខ្ញុំពិតជារីករាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមអធិស្ឋាននេះ។
  ការអធិស្ឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សំរាប់ខ្ញុំគឺជាបញ្ហាគ្រួសារជាច្រើនដែលរួមមាន
  ជំងឺ
  ភាព​អត់​ការងារ​ធ្វើ
  ផឹកស្រា
  ភាពក្រីក្រ

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ