៣០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ការព្យាបាលនិងការរំដោះ

អូបាឌា ១៧៖
រីឯភ្នំស៊ីយ៉ូនវិញគេនឹងរំដោះក្រុងស៊ីយ៉ូនហើយព្រះដ៏វិសុទ្ធនឹងរំដោះក្រុងស៊ីយ៉ូន។ ពូជពង្សយ៉ាកុបនឹងទទួលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេ។

គ្មានកូនរបស់ព្រះនៅស៊ីយ៉ូនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យឈឺទេ។ សុខភាពនិងការព្យាបាលដ៏ទេវភាពគឺជាមរតករបស់យើង។ ជំងឺនិងជំងឺគឺមកពីអារក្សហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងមកបំផ្លាញកិច្ចការរបស់អារក្ស។ - កិច្ចការ ១០:៣៨ ខ្ញុំបានចងក្រងចំនុចអធិស្ឋានចំនួន ៣០ សំរាប់ ការព្យាបាលនិងការរំដោះ ដើម្បីឱ្យអ្នកទទួលការព្យាបាលដែលអ្នកចង់បានដោយជំនឿនិងដោយកម្លាំង។ ចំណុចនៃការអធិស្ឋាននេះនឹងណែនាំអ្នកឱ្យធ្វើសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណប្រឆាំងនឹងជំងឺនិងជំងឺគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងជំងឺចម្លែកនិងជំងឺតំណពូជឬជំងឺតំណពូជ។

អធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះដោយអស់ពីដួងចិត្តអធិស្ឋានអោយគេដោយរំពឹងខ្ពស់ដោយដឹងថាយើងបំរើព្រះដែលព្យាបាល។ ព្រះយេស៊ូវគឺជាថ្នាំលាបនៅស្រុកកាឡាត។ គាត់គឺជាប្រទាលមុខសះស្បើយរបស់យើងដូច្នេះចូលរួមជាមួយគាត់ក្នុងការអធិស្ឋានហើយទទួលបានជោគជ័យរបស់អ្នក។ ចំនុចនៃការអធិស្ឋាននេះក៏នឹងជួយពង្រឹងជំនឿរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកបន្ទោសជំងឺនិងជំងឺផ្សេងៗនៅក្នុងខ្លួន។ ជំងឺទាំងអស់មានឈ្មោះហើយឈ្មោះនោះគឺស្ថិតនៅក្រោមព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ ដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកស្តីបន្ទោសរាល់ជំងឺទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវខ្ញុំបានឃើញព្រះជាម្ចាស់ប្រោសអ្នកអោយជានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

៣០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ការព្យាបាលនិងការរំដោះ


ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានជួយសំរួលការរំដោះខ្ញុំពីជម្ងឺក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីជំងឺដែលទទួលមរតកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបញ្ជូនពូថៅភ្លើងរបស់អ្នកទៅនឹងគ្រឹះនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយបំផ្លាញរាល់ចម្ការអាក្រក់ ៗ ដែលមានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហូរចេញពីប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំរាល់តំណក់មរតកនៃជម្ងឺដែលមាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីការក្តោបក្តាប់នៃជម្ងឺណាមួយដែលបានផ្ទេរមកក្នុងជីវិតខ្ញុំតាំងពីក្នុងស្បូនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំអាតគ្រប់សរីរាង្គទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៧. ខ្ញុំបែកនិងដោះខ្លួនចេញពីរាល់សេចក្ដីសញ្ញាអាក្រក់ដែលទទួលមរតកពីជម្ងឺក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

8. ខ្ញុំបែកនិងដោះខ្លួនចេញពីបណ្តាសាអាក្រក់ដែលទទួលមរតកដែលនាំឱ្យមានជំងឺជាញឹកញាប់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំតស៊ូនឹងរាល់ស្មារតីនៃជំងឺនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញរបស់អ្នកមកលើសុខភាពរបស់ខ្ញុំជាទូទៅនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

11. ខ្ញុំចងរាល់ស្មារតីនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះយេស៊ូវ។

12. ខ្ញុំបញ្ជាឱ្យឆ្អឹងស្លាប់ទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំឱ្យរស់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

អ្នកដៃដ៏អាក្រក់ដាក់លើក្បាលរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានផ្លេកបន្ទោរនិងភ្លើងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយត្រូវបានលីងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំសូមបញ្ជាឱ្យប្រើឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលប្រឆាំងនឹងសុខភាពរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបំផ្លាញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

15. ខ្ញុំដកដង្ហើមនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះហើយខ្ញុំបដិសេធរាល់វិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្លាប់និងផ្នូរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំរកបានមកវិញនូវរាល់ធនធានទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានបាត់បង់ដោយសារជំងឺក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមឱ្យអំណាចច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកដំណើរការថ្មីនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូម ឲ្យ ភ្លើងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលក្នុងចរន្តឈាមរបស់ខ្ញុំហើយសំអាតប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

19. ខ្ញុំដោះលែងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់ខ្ញុំពីទ្រុងនៃអំពើអាក្រក់គ្រប់គ្រួសារនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

២០. ទុកឱ្យរាល់ព័ត៌មានអំពីរូបកាយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលុបចេញពីការចងចាំរបស់សាតាំងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

21. ខ្ញុំបញ្ជាឱ្យរាល់ចម្ការអាក្រក់ទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចេញមកជាមួយឬសរបស់អ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ!

22. អ្នកជាជនចម្លែកនៃជំងឺនិងជំងឺនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំបង្គាប់អ្នកឱ្យចេញមកឥឡូវនេះ !!! នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

23. ខ្ញុំក្អកចេញហើយក្អួតអាហារណាដែលបរិភោគពីតុរបស់អារក្សដែលបណ្តាលអោយមានជំងឺជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

24. សូមអោយរាល់សំភារៈអវិជ្ជមានទាំងឡាយដែលចរាចរនៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់ខ្ញុំត្រូវបានជម្លៀសចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

25. ខ្ញុំបានគ្របដណ្តប់ខ្លួនខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងដោយឈាមនេះនៅក្នុងការការពារពីគ្រប់ទម្រង់នៃជំងឺនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

26. ភ្លើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលឆេះពីលើក្បាលដល់ចុងជើងខ្ញុំរំដោះខ្ញុំពីជម្ងឺគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

27. ខ្ញុំញែកខ្លួនខ្ញុំចេញពីជំងឺចម្លែកទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

28. ខ្ញុំញែកខ្លួនខ្ញុំចេញពីជំងឺហ្សែនទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

29. ខ្ញុំបានកាត់ខ្លួនឯងចេញពីជម្ងឺដែលកើតឡើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

30. ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានរំដោះខ្ញុំទាំងស្រុងពីជំងឺនិងជំងឺនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

7 COMMENTS

  1. សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកសម្រាប់ចំណុចអធិស្ឋានដ៏អស្ចារ្យ។ ការចាក់ប្រេងតាំងបន្ថែមក្នុងកិច្ចបំរើផ្សាយរបស់អ្នក។ នៅសល់លើក។

  2. សូមអរគុណគ្រូគង្វាលសម្រាប់ការអធិស្ឋាននេះ។ ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំបានជាសះស្បើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ អាម៉ែន

  3. ខ្ញុំជឿថាប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់ខ្ញុំបានជាសះស្បើយឈាមរបស់ខ្ញុំត្រូវបានសម្អាតគ្មានការឈឺចាប់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។

    ហាលេលូយ៉ា

  4. សូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ការអធិស្ឋានដ៏មានអានុភាពនេះ វាបានជួយខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំង សូមបួងសួងដល់ម្តាយអាយុ 80 ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំ ដែលគាត់ពិការភ្នែក និងថ្លង់ គាត់ជាអ្នកបំរើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ព្រះអម្ចាស់របស់យើង ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ពិការ គាត់មិនអាចបម្រើបានទៀតទេ ដែលខ្ញុំស្អប់។ ឃើញ​បែប​នេះ សូម​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​នាង

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.