ចំណុចអធិស្ឋានសម្រាប់ការផ្តល់នូវជំនឿអរូបី

ចោទិយកថា ២៨:១៣:
១៨ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវនឹកចាំពីព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកដ្បិតអ្នកនេះហើយដែលអោយអ្នកមានឫទ្ធានុភាព គឺគាត់មានសម្ពន្ធមេត្រីដែលគាត់បានសន្យាជាមួយបុព្វបុរសរបស់អ្នកដូចថ្ងៃនេះដែរ។ 

បំណងប្រាថ្នាដ៏ធំបំផុតរបស់ព្រះយោងទៅតាមយ៉ូហានទី ៣ ១: ២ គឺអោយកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យនៅគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់ពួកគេ។ សព្វថ្ងៃនេះយើងកំពុងអធិស្ឋានសំរាប់ការផ្តល់នូវជំនឿអរូបីយើងបំរើព្រះមួយអង្គដែលមានឈ្មោះថាយេយេយេជាព្រះដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងទ្រង់បានផ្គត់ផ្គង់អាប្រាហាំក្នុងលោកុប្បត្ដិ ១៣: ១-២ គាត់បានផ្គត់ផ្គង់អ៊ីសាកលោកុប្បត្ដិ ២៦: ១៤-១៨ ព្រះបានផ្គត់ផ្គង់ ព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាអេហ្ស៊ីបបានដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាង។ ព្រះរបស់យើងជាព្រះរបស់ បទប្បញ្ញត្តិជំនឿអរូបី។
នៅក្នុងការអធិស្ឋានថ្ងៃនេះយើងនឹងត្រូវប្រកាសពីសំវិធានការអរូបីរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ។ ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឱ្យយើងយល់នៅក្នុងម៉ាកុស ១១: ២៣-២៤ ថាបើយើងមិនសង្ស័យយើងនឹងមានអ្វីដែលយើងនិយាយ។

យើងនឹងប្រកាសពីភាពរុងរឿងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកប្រហែលជាមិនមានភាពរុងរឿងទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកនៅតែប្រកាសពីជំនឿទាំងនោះក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកនឹងឃើញការផ្លាស់ប្តូរដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ភ្ជាប់ចំណុចនៃការអធិស្ឋាននេះសម្រាប់សំវិធានការខាងជំនឿលើជំនឿអធិស្ឋានការសារភាពនេះដោយអស់ពីចិត្តហើយឃើញព្រះបញ្ជាក់ពាក្យរបស់គាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ អ្នកនឹងមានអ្វីដែលអ្នកនិយាយ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ចំណុចអធិស្ឋាន

ខ្ញុំជាការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំដើរក្នុងភាពសំបូរបែបខាងជំនឿលើព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមិនដែលខ្វះខាតនៅពេលដែលទ្រង់នៅលើផែនដីខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងមិនដែលដឹងថាខ្វះខាតក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ

3. ព្រះយេស៊ូវមិនដែលត្រូវបានជាប់គាំងខាងហិរញ្ញវត្ថុពេញមួយថ្ងៃរបស់គាត់នៅលើផែនដីដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនត្រូវបានជាប់នៅក្នុងវិស័យណាមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំទេ

៤. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំមានគំនិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនដែលខ្វះគំនិតដ៏ទេវភាពចំពោះការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

៥. ព្រះអម្ចាស់ជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងមិនរងទុក្ខនិងខ្វះខាតទៀតឡើយ

6. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងនៅកន្លែងដែលត្រូវនិងពេលវេលាត្រឹមត្រូវសំរាប់របកគំហើញហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

៧. ខ្ញុំស្គាល់ព្រះគុណរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលថាទោះបីគាត់ជាអ្នកមានក៏ដោយក៏ព្រោះតែខ្ញុំដែរគាត់បានក្លាយជាអ្នកក្រដើម្បី ឲ្យ ខ្ញុំក្លាយជាអ្នកមានដូច្នេះតាមរយៈភាពក្រីក្ររបស់គាត់ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំមិនអាចក្របានឡើយ។

8. ខ្ញុំសូមប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាខ្ញុំកំពុងដើរក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំសូមប្រកាសថាតាមរយៈព្រះចេស្ដានៃព្រះគុណរបស់ព្រះខ្ញុំនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំធ្វើពិធីជ្រមុជខ្លួនខ្ញុំដោយស្មារតីឧស្សាហ៍នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

11. ខ្ញុំកំពុងដើរនៅក្នុងភាពរុងរឿងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំកំពុងដើរនៅក្នុងការពេញចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

បុរសនិងស្ត្រីកំពុងអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំក្នុងជំនួញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ការខកខានមិនបានឆ្ងាយពីខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំកំពុងដើរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំរាប់ជីវិតខ្ញុំទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ព្រះគុណនៃព្រះគ្របដណ្ដប់រាល់កំហុសនិងការខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

17. ខ្ញុំជោគជ័យក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ខ្ញុំបានទទួលព្រះពរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

១៩. ព្រះជាម្ចាស់ត្រេកអរខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនិងបានត្រេកអរដោយព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

អ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំដាក់ដៃលើបានទទួលព្រះពរក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមអរគុណព្រះយេស៊ូដែលបានប្រទានពរដល់ខ្ញុំ។

 

 


2 COMMENTS

  1. ព្រះគុណកាន់តែច្រើនចូលមកអ្នក។
    ខ្ញុំពិតជាត្រូវបានប្រទានពរដោយចំណុចអធិស្ឋាននេះ។
    សូមអោយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានកើនឡើងដល់អ្នក។

    G

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.