ការអធិស្ឋានអន្ដរជាតិសម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អ

ម៉ាថាយ ១៦: ១៨: ១៨ ហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់អ្នកថាអ្នកគឺជាពេត្រុសហើយខ្ញុំនឹងសង់ព្រះវិហាររបស់ខ្ញុំនៅលើថ្មដានេះ។ ហើយទ្វារស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងមិនដែលឈ្នះឡើយ។

តំបន់ដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រីស្ទសព្វថ្ងៃនេះគឺជាតំបន់នៃការអធិស្ឋានសុំជំនួយ។ ការអធិស្ឋានអន្ដរជាតិកំពុងឈរក្នុងចន្លោះនៃការអធិស្ឋានសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតក្រុមមនុស្សនិង / ឬអង្គការមួយ។ ក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះការអធិស្ឋានអង្វរគួរតែជាអាទិភាពទីមួយរបស់យើង។ វាគួរតែជារបៀបរស់នៅរបស់យើង។ សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានសុំជំនួយពីដំណឹងល្អ។ ការផ្សាយដំណឹងល្អមានន័យថាការឈោងទៅរកព្រះអម្ចាស់ បាត់បង់ព្រលឹង នៃពិភពលោកទាំងនេះ។ វាមានន័យថាការឈោងទៅរកអ្នកដែលមិនទាន់ផ្តល់ដួងចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

គ្មានការផ្សាយដំណឹងល្អអាចជោគជ័យដោយគ្មានការអធិស្ឋានឡើយ។ យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាព្រះគឺជាអ្នកដែលបន្ថែមទៅព្រះវិហារកិច្ចការ ២:៤៧ យើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ថាព្រះគឺជាអ្នកដែលនាំមកនូវការកើនឡើងដែរ។ កូរិនថូសទី ១ ៣: ៦ ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែអធិស្ឋានជានិច្ចសំរាប់ព្រលឹងដែលបាត់បង់នៅក្នុងវាលច្រូតកាត់។ យើងត្រូវតែសុំឱ្យព្រះអម្ចាស់ប៉ះដួងចិត្តនៅទីនោះហើយធ្វើឱ្យពួកគេទទួលយកដំណឹងល្អ។ យើងត្រូវតែសុំឱ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើពិធីកាត់ទោសពួកគេពីអំពើបាបយោងទៅតាមសៀវភៅយ៉ូហាន ១៦: ៧-១១ ។ យើងត្រូវតែអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងបុរសខ្លាំងពូកែអាក្រក់ទាំងអស់ដែលឃុំឃាំងពួកគេអោយចាប់យកអំពើបាបនិងមារយើងត្រូវតែចងវា ខ្លាំង តាមរយៈសេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់យើងលូកា ១១: ២១-២២ អេសាយ ៤៩: ២៤-២៦ ។ យើងក៏ត្រូវតែអធិស្ឋានសុំព្រះបញ្ជាក់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាមរយៈពួកយើងដោយបង្ហាញនូវទីសំគាល់និងការអស្ចារ្យនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលយើងបម្រើដោយហេតុនេះនាំឱ្យមានការសង្គ្រោះព្រលឹងយ៉ាងច្រើនកិច្ចការ ១៤: ៣ ម៉ាកុស ១៦:១៨ ។ ការអធិស្ឋានអង្វរទាំងអស់នេះនឹងជួយឱ្យការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់យើងទទួលបានផ្លែផ្កា។ វិញ្ញាណគ្រប់គ្រងរាងកាយនៅពេលយើងថែរក្សាខាងវិញ្ញាណតាមរយៈការអធិស្ឋានរបស់យើងយើងឃើញព្រះហស្ដរបស់ព្រះជាម្ចាស់លេចចេញមកក្នុងរូបកាយ។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអធិស្ឋានការអធិស្ឋានទាំងនេះជានិច្ចមុនពេលអ្នកចេញទៅក្រៅដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អហើយនៅពេលអ្នកទៅអ្នកនឹងឃើញព្រះហស្ដរបស់ព្រះនៅកន្លែងធ្វើការនៅពេលអ្នកបម្រើដល់មនុស្សបាត់បង់។ នៅសល់ពរ។

ចំណុចអធិស្ឋាន។

ព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានសំរេចថារាល់ទ្វារនៃនរកត្រូវបានលើកនៅពេលដែលប្រជាជនរបស់អ្នកចេញទៅផ្សព្វផ្សាយពេញមួយឆ្នាំនេះដោយហេតុនេះនាំមនុស្សជាច្រើនទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទឆ្លងកាត់វាលប្រមូលផលរបស់យើង។

ព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានសំរេចថាស្បៃមុខគ្របលើដួងចិត្តរបស់មនុស្សនៅពាសពេញវាលប្រមូលផលរបស់យើងពេញមួយឆ្នាំនេះដោយហេតុនេះនាំមនុស្សជាច្រើនឱ្យទទួលបានសេចក្ដីសង្គ្រោះ។

៣. ឱព្រះបិតាអើយដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានសំរេចអោយមានការបំផ្លាញអំណាចនៃភាពងងឹតចេញដើម្បីទប់ទល់នឹងច្រកចូលនៃដំណឹងល្អដូចជាកងទ័ពរបស់ព្រះអម្ចាស់បានដើរកាត់វាលស្រែរបស់យើងពេញមួយឆ្នាំ។

4. ព្រះវរបិតាដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបំផ្លាញទ្វារឋាននរកដែលអាចប្រឆាំងនឹងការទទួលយកដំណឹងល្អដោយទំនាក់ទំនងរបស់យើងទាំងអស់នៅលើវាលប្រមូលផលពេញមួយឆ្នាំនេះ។

ព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបំផ្លាញបន្ទាយដ៏រឹងមាំរបស់សាតាំងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសង្រ្គោះរបស់មនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវបានតែងតាំងសំរាប់ជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនៅលើទីច្រូតកាត់របស់យើងរាល់រដូវកាលទំនាយនេះ។

៦. ព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមអោយរាល់ការទាក់ទងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងពេញមួយឆ្នាំនេះបានថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះគ្រីស្ទហើយត្រូវបានបង្ខំឱ្យរស់នៅក្នុងព្រះវិហារនេះ។

៧. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបើកចិត្តរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅឯចំការច្រូតកាត់ពេញមួយឆ្នាំនេះដល់គ្រប់ពាក្យដែលបានថ្លែងហើយនាំមនុស្សជាច្រើនទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទ។

៨. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូសូមបង្វែរបងប្អូនទាំងអស់អោយមកច្រូតកាត់ពេញមួយឆ្នាំនេះអោយទៅជាឧបករណ៍សំរាប់បោកស្រូវដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការច្រូតកាត់។

៩. ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមផ្តល់នូវសេចក្តីជំនឿអរូបីដល់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលនាំទៅដល់សេចក្តីសង្រ្គោះនិងការប្រមូលព្រលឹងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនេះ។

ឪពុកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមផ្តល់ប្រាជ្ញាដ៏អស្ចារ្យដល់ទាហានជើងសេះទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកព្រះគ្រីស្ទពេញមួយឆ្នាំនេះដោយប្រែក្លាយមនុស្សជាច្រើនអោយទៅជាមនុស្សសុចរិត។
ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអើយចូរទៅនៅមុខយើងរាល់ដងនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនៅឆ្នាំនេះហើយធ្វើផ្លូវកោងនៅពេលដែលយើងឈោងទៅនាំមនុស្សបាត់បង់ដល់ព្រះគ្រីស្ទ។

១២. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមទ្រង់ប្រទានដល់ប្រជាជាតិទាំងឡាយនូវមរតកនិងផ្នែកដាច់ស្រយាលនៃផែនដីដើម្បីជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងពេញមួយឆ្នាំនេះ។

ព្រះវរបិតាអើយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូនិងដោយព្រះចេស្ដានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្តល់ភាពក្លាហានអរូបីដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកព្រះគ្រីស្ទនៅទូទាំងវាលប្រមូលផលរបស់យើងពេញមួយឆ្នាំនេះដែលនឹងនាំឱ្យមានទីសំគាល់និងអព្ភូតហេតុដោយហេតុនេះនាំឱ្យមនុស្សជាច្រើនទទួលបានការសង្គ្រោះ។

ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមចាត់ពួកទេវតាដែលជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់អ្នកអោយមកកាន់កាប់ចំការច្រូតកាត់របស់យើងពេញមួយឆ្នាំនេះដោយពង្រាយមនុស្សជាច្រើនចូលក្នុងសាសនាចក្រនេះសម្រាប់ការសង្គ្រោះការរំដោះនិងរបកគំហើញ។
ឱព្រះវរបិតាអើយ! នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ ទេវតារបស់ទ្រង់វិលវល់ពាសពេញវាលប្រមូលផលរបស់យើងពេញមួយឆ្នាំនេះដោយបំផ្លាញបន្ទាយដ៏រឹងមាំរបស់សាតាំងដែលកំពុងតែតតាំងនឹងប្រជាជនពីការសង្រ្គោះ។

១៦ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយទេវតាដែលទ្រង់ប្រទានមកបង្ហាញដល់មនុស្សដែលមិនទាន់បានសង្រ្គោះនៅឯចំការច្រូតកាត់នៅក្នុងចក្ខុវិស័យនិងសុបិន្តនាពេលយប់ចង្អុលទៅកាន់ព្រះវិហារនេះសំរាប់សេចក្តីសង្រ្គោះរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះ។

១៧. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ ពួកទេវតាដែលដេញតាមចាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាកាន់កាប់នូវខិត្ដប័ណ្ណនិងខិត្តប័ណ្ណរបស់យើងដោយ បង្ខំឲ្យ ពួកគេនៅក្នុងព្រះវិហារនេះដើម្បីសេចក្តីសង្រ្គោះនិងការបង្កើតរបស់ពួកគេនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿពេញមួយឆ្នាំនេះ។

ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដកដង្ហើមលើខិត្ដប័ណ្ណនិងខិត្តប័ណ្ណរបស់យើងពេញមួយឆ្នាំនេះដោយបង្វែរពួកគេទៅជាជង្រុកនៃការច្រូតកាត់ដោយច្រូតប្រមូលមនុស្សជាច្រើនចូលក្នុងសាសនាចក្រនេះ។

១៩. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបន្ដ Wh ហួច across កាត់វាលច្រូតកាត់របស់យើងដោយហេតុនេះបានប្រមូលផ្តុំហ្វូងមនុស្សជាច្រើនចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនេះពេញមួយឆ្នាំ។

២០. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងលើចំការច្រូតកាត់របស់យើងផ្តន្ទាទោសនិងបំប្លែងមនុស្សជាច្រើននៅពេលយើងឈោងចាប់ដល់ឆ្នាំនេះ។
21. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងបានចេញក្រឹត្យថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកាន់កាប់លើច្រូតកាត់របស់យើងពេញមួយឆ្នាំនេះផ្តល់ឱ្យទស្សនិកជនដែលមានជំនឿអរូបីជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងទាំងអស់។

២២. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងបានចេញនូវការដោះលែងពួកទេវតាដើម្បីដណ្តើមយកផលដំណាំរបស់យើងពេញមួយឆ្នាំនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខិត្ដប័ណ្ណនិងខិត្តប័ណ្ណរបស់យើងដោយហេតុនេះនាំទៅរកការសង្គ្រោះដល់មនុស្សជាច្រើន។

២៣. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូម ឲ្យ master ចៅហ្វាយនាយជួយទេវតា over ដណ្តើមយកដីស្រែរបស់យើងដោយកណ្ដៀវយ៉ាងមុតដោយហេតុនេះប្រមូលមនុស្សជាច្រើនចូលទៅក្នុងនគរនិងចូលព្រះវិហារនេះពេញមួយឆ្នាំ។

២៤. ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងបានចេញនូវការដោះលែងទេវតាដែលមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញនៅតាមមហាវិថីនិងតាមរបងដែល បង្ខំឲ្យ មានលំហូរមនុស្សជាច្រើនចូលមកក្នុងព្រះវិហារនេះពេញមួយឆ្នាំ។

25. ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវសូមដោះលែងពួកទេវតាដែលបានតំឡើងឋានៈរបស់អ្នកអោយរង់ចាំអ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿថ្មីរបស់យើងនិងរាល់អ្នកឈ្នះទាំងអស់តាមរយៈឆ្នាំនេះការប្រមូលពួកគេឱ្យមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងព្រះវិហារនេះសម្រាប់ការស្តារឡើងវិញនិងរបកគំហើញរបស់ពួកគេ។

26. ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយាងចុះមកដូចជា“ ខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំង” ដោយពង្រាងមនុស្សជាច្រើនចូលក្នុងព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះ។

២៧ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយត្រចៀកនៃព្រលឹងដែលមិនទាន់បានសង្រ្គោះនៅឯចំការច្រូតកាត់របស់យើងបន្ត sound សម្លេងដ៏គួរអោយទាក់ទាញអារម្មណ៍នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពេញមួយឆ្នាំនេះហើយបញ្ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនេះ។

២៨. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនិងដោយព្រះលោហិតរបស់កូនចៀមនោះយើងបានចេញក្រេវក្រោធនូវចលនាសម្រាប់អ្នកថ្វាយបង្គំទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅព្រះវិហារពេញមួយឆ្នាំនេះ។

29. ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមដោះលែងពួកទេវតាដែលបានប្រែក្លាយរបស់អ្នក ឲ្យ កាន់កាប់លើច្រូតកាត់របស់យើងពេញមួយឆ្នាំនេះដែលលេចចេញមកដល់មនុស្សដែលមិនទាន់បានសង្រ្គោះនៅក្នុងការនិមិត្តនិងការបើកសម្តែងដោយពង្រាយពួកគេចូលក្នុងព្រះវិហារនេះសម្រាប់សេចក្តីសង្រ្គោះ។

30. ព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមឱ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដកដង្ហើមលើខិត្តប័ណ្ណនិងខិត្ដប័ណ្ណរបស់យើងបង្វែរពួកគេទៅជាមេដែកខាងវិញ្ញាណដោយធ្វើសេចក្តីព្រាងលើមនុស្សជាច្រើនចូលក្នុងព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះ។

31. ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបញ្ជូនពួកទេវតាដែលជាអ្នកជួយដល់អ្នកច្រូតមកក្នុងស្រែរបស់យើងដោយប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាច្រើនចូលក្នុងសាសនាចក្រនេះសម្រាប់ការសង្គ្រោះនិងការរំដោះពួកគេពេញមួយឆ្នាំនេះ។

ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាចសាចនៅលើច្រូតកាត់របស់យើងដោយរលកនៃការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយហេតុនេះអាចទាក់ទាញមនុស្សជាច្រើនចូលមកក្នុងព្រះវិហារនេះនៅឆ្នាំនេះ។

33. ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមចាត់ពួកទេវតារបស់អ្នក ឲ្យ ប្រមូលអ្នកដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅទូទាំងចម្ការរបស់យើងដោយ បង្ខំឲ្យ ពួកគេប្រមូលផលនៅក្នុងព្រះវិហារនេះពេញមួយឆ្នាំនេះ។

៣៤- ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមបង្ហាញដល់អ្នកថ្វាយបង្គំទាំងអស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សំរាប់ការផ្លាស់ប្តូរជំនឿអរូបីរបស់គេពេញមួយឆ្នាំនេះដោយសេចក្តីព្រាងសេចក្តីព្រាងរបស់មនុស្សជាច្រើនចូលក្នុងព្រះវិហារនេះ។

៣៥. ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលអ្នកប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាច្រើនដល់សេវាកម្មពិសេសរបស់យើងពេញមួយឆ្នាំនេះសូមផ្តល់ការថ្វាយបង្គំដល់រាល់អ្នកដែលជួបប្រទះនឹងព្រះបន្ទូលរបស់អ្នកសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរដែលពួកគេចង់បាន។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

មតិយោបល់ 1

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ