៣០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ការចាក់ប្រេងតាំងដែលព្យាករណ៍

2
7669

កិច្ចការ ១: ៨ ប៉ុន្ដែអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលឫទ្ធានុភាពបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសណ្ឋិតលើអ្នករាល់គ្នា។ អ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាបន្ទាល់អោយខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងស្រុកយូដាទាំងមូលក្នុងស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ស្រុកដាច់ស្រយាលនៃផែនដី។

ការចាក់ប្រេងតាំងដែលព្យាករណ៍ជាការចាក់ប្រេងតាំងសម្រាប់អំណាច។ នេះ ការចាក់ប្រេងតាំង។ ធ្វើឱ្យអ្នកនៅពីលើអារក្សនិងស្ថានភាពនិងកាលៈទេសៈទាំងអស់។ ការចាក់ប្រេងតាំងរបស់វាដែលធ្វើឱ្យព្រះបញ្ជាក់គ្រប់ពាក្យទាំងអស់ដែលចេញពីមាត់អ្នក។ នោះគឺមានន័យថានៅពេលដែលការចាក់ប្រេងតាំងនេះមកលើអ្នកដូចដែលអ្នកបាននិយាយវាអ្នកនឹងឃើញ។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានសំរាប់ការចាក់ប្រេងតាំងដែលព្យាករណ៍។ អ្នកជឿគ្រប់រូបដែលមានបំណងចង់ហូរនៅក្នុងវិមាត្រនេះនឹងទាក់ទងព្រះគុណនោះតាមរយៈចំនុចនៃការអធិស្ឋានថ្ងៃនេះ។ គ្រប់បុរសដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រតិបត្តិការចាក់ប្រេងតាំងទំនាយ។ សូមអញ្ជើញអ័ប្រាហាំអ៊ីសាកយ៉ាកុបយ៉ូសែបម៉ូសេយ៉ូស្វេដាវីតអេលីយ៉ាអេលីសេពួកគេជាសាវក។ ពិភពលោកដែលមានសេចក្តីជំនឿ។ នៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមចំនុចអធិស្ឋាននេះសម្រាប់ការចាក់ប្រេងតាំងដោយព្យាករណ៍នោះព្រះគុណតែមួយនឹងធ្លាក់ចុះមកលើអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

តើអ្នកជាព្យាការីឬ?

តើការចាក់ប្រេងតាំងដែលព្យាករណ៍មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច? ការចាក់ប្រេងតាំងដែលព្យាករណ៍នេះគឺជាការបញ្ចប់អំណាចដោយព្រះគម្ពីរមរមន វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអំណាចលើកាលៈទេសៈនៃជីវិត។ វាគឺជាការចាក់ប្រេងតាំងដែលផ្តល់អំណាចដល់អ្នកដើម្បីសំរេចរឿងមួយហើយវាបានបង្កើតឡើង។ នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែមានបន្ទូលអំពីសេចក្តីជំនឿដែលរំកិលភ្នំនៅក្នុងម៉ាថាយ ១៧:២០ និងម៉ាកុស ១១: ២២-២៤ នោះទ្រង់កំពុងតែសំដៅទៅលើការចាក់ប្រេងតាំងដែលព្យាករណ៍។ ការចាក់ប្រេងតាំងដែលជួយអ្នកឱ្យមានអ្វីដែលអ្នកនិយាយ។ ទោះយ៉ាងណាការចាក់ប្រេងតាំងដោយព្យាករណ៍មិនមានន័យថាអ្នកជាព្យាការីទេ។ ការហៅរបស់ព្យាការីគឺជាការហៅនៃការជ្រើសរើសព្រះគុណ។ ព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសអ្នកណាដែលទ្រង់ចង់ធ្វើជាព្យាការី។ អ្នកប្រកាសទំនាយគឺជាអ្នកដែលទាយអំពីអនាគតដើម្បីព្រមានមនុស្សឬលើកទឹកចិត្ដពួកគេ។ ប៉ុលមិនមែនជាហោរាទេតែអ័កប៉ាសជា។ នៅទីបំផុតប៉ូលមិនត្រូវបានគេហៅចូលក្នុងការិយាល័យរបស់ហោរាទេគាត់បានធ្វើការចាក់ប្រេងតាំងទំនាយ។ ការិយាល័យរបស់ហោរាបានទាយទុកខណៈដែលការចាក់ប្រេងតាំងដែលព្យាកបានផ្តល់អំណាចដល់អ្នកប្រាប់នោះគឺត្រូវហៅអ្វីដែលអ្នកចង់ឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលការចាក់ប្រេងតាំងដែលព្យាករណ៍?

ការពង្រឹងអំណាចនេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរយៈការអធិស្ឋានសម្រាប់ការចាក់ប្រេងតាំងថ្មី។ ចំណុចនៃការអធិស្ឋាននេះសំរាប់ការចាក់ប្រេងតាំងដែលព្យាករណ៍នឹងធ្វើឱ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានដល់អ្នកដោយអំណាចចេស្តាពីលើពីលើដែលនឹងផ្តល់អំណាចដល់អ្នកអោយសំរេចអ្វីមួយហើយអ្នកនឹងឃើញវាត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ចាប់ពីថ្ងៃនេះពាក្យណាមួយដែលអ្នកប្រកាសនៅក្នុងការអធិស្ឋាននឹងត្រូវបញ្ជាក់ដោយព្រះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ ដូចដែលអ្នកប្រកាស ឈឺ ព្យាបាលពួកគេនឹងត្រូវបានព្យាបាលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដូចដែលអ្នកបានបញ្ជាអារក្សឱ្យចាកចេញពួកគេនឹងចាកចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ អ្វីដែលអ្នកចងនៅលើផែនដីនឹងត្រូវបានចងនៅស្ថានសួគ៌ហើយអ្វីៗដែលអ្នកស្រាយនៅលើផែនដីនឹងត្រូវបានស្រាយនៅស្ថានសួគ៌ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ វានឹងមានសម្រាប់អ្នកដែរ។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអធិស្ឋានការអធិស្ឋាននេះដោយសេចក្ដីជំនឿត្រូវបានចែកចាយដោយអំណាចនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ចំណុចអធិស្ឋាន

1. អរគុណព្រះអម្ចាស់ចំពោះអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

ឱព្រះវរបិតាខ្ញុំអើយសូមអោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់បានគ្របបាំងលើរាល់ការជំនុំជំរះទាស់នឹងទូលបង្គំនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមឱ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញខ្ញុំជាថ្មី។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមអោយគ្រប់ផ្នែកដែលមិនបែកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបែកបាក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៥. ឱព្រះបិតាអើយសូមដាក់ទោសទូលបង្គំដោយភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

៦ សូមអោយរាល់ទាសភាពប្រឆាំងនឹងអំណាចបានបែកបាក់ក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមអោយជនចម្លែកទាំងអស់រត់ចេញពីវិញ្ញាណខ្ញុំហើយអោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

8. ព្រះអម្ចាស់ទាញខ្ញុំខាងវិញ្ញាណដល់កំពូលភ្នំ។

៩ ឱព្រះបិតាអើយសូមអោយផ្ទៃមេឃបើកចំហនិងសូមអោយសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្លាក់មកលើខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមអោយទីសំគាល់និងការអស្ចារ្យកើតមាននៅថ្ងៃនេះក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូម ឲ្យ ទីសំគាល់និងការអស្ចារ្យបានជាចំណែករបស់ទូលបង្គំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

១២. រាល់សេចក្តីអំណររបស់អ្នកជិះជាន់មកលើជីវិតខ្ញុំប្រែទៅជាទុក្ខព្រួយក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

១៣. បុរសខ្លាំងពូកែទាំងអស់ដែលធ្វើបាបខ្ញុំត្រូវពិការក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបើកភ្នែកនិងត្រចៀកអោយទទួលអ្វីដ៏អស្ចារ្យពីព្រះអង្គ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយអោយខ្ញុំមានជ័យជំនះលើការល្បួងនិងឧបាយកលរបស់សាតាំង។

16. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបញ្ឆេះជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំដើម្បីឱ្យខ្ញុំឈប់នេសាទនៅក្នុងដែនទឹកដែលមិនអាចទទួលបានផល។

17. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបញ្ចេញអណ្តាតភ្លើងរបស់អ្នកមកលើជីវិតខ្ញុំហើយបំបាត់ចោលនូវភាពស្មោកគ្រោកខាងវិញ្ញាណដែលមាននៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំ។

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមធ្វើឱ្យខ្ញុំឃ្លាននិងស្រេកសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

19. ព្រះអម្ចាស់ជួយខ្ញុំឱ្យត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការរបស់អ្នកដោយមិនរំពឹងថានឹងមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដទៃ។

២០. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានជ័យជំនះដល់ខ្ញុំដោយសង្កត់ធ្ងន់លើភាពទន់ខ្សោយនិងអំពើបាបរបស់មនុស្សដទៃទៀតខណៈដែលមិនអើពើនឹងខ្លួនឯង។

21. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ផ្អែមល្ហែមសូមកុំឱ្យខ្ញុំបិទអ្នកដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ

22. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ផ្អែមល្ហែមសូមកុំឱ្យខ្ញុំព្យាយាមដាក់កម្រិតលើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ

23. សូមគោរពព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការដោយសេរីនៅក្នុងខ្ញុំនិងតាមរយៈខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

24. សូមគោរពព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំអាតបណ្តាញនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

២៥. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមកំដៅព្រះហឫទ័យទ្រង់ដោយប្រើព្រះនាមព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យអណ្តាតភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានឆាបឆេះនៅលើអាសនៈនៃបេះដូងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

27. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមឱ្យអំណាចរបស់អ្នកហូរដូចជាឈាមទៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់ខ្ញុំ។

28. សូមគោរពព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមបញ្ជាដល់វិញ្ញាណខ្ញុំព្រះអង្គនិងយកជីវិតរបស់ខ្ញុំតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

29. ព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិរោះរបស់ព្រះអើយសូមអោយភ្លើងរបស់អ្នកឆេះទាំងអស់ដែលមិនស្អាតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

30. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយភ្លើងរបស់អ្នកបង្កើតថាមពលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

2 COMMENTS

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ