ការអធិស្ឋានសុំអំណាចនិងការចាក់ប្រេងតាំង

កិច្ចការ ១: ៨ ប៉ុន្ដែអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលឫទ្ធានុភាពបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសណ្ឋិតលើអ្នករាល់គ្នា។ អ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាបន្ទាល់អោយខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងស្រុកយូដាទាំងមូលក្នុងស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ស្រុកដាច់ស្រយាលនៃផែនដី។

ភាពខុសគ្នារវាងគ្រីស្ទសាសនានិងសាសនាដទៃទៀតគឺ ថាមពល។ ភាពខុសគ្នារវាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងការនិយាយលើកទឹកចិត្តគឺជាអំណាច។ ព្រះរបស់យើងជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ហើយព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដមានព្រះជន្មរស់នៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះអង្គបានចាត់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកយើង។ នេះ វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ គឺជាអ្នកថែរក្សាអំណាចនិងការចាក់ប្រេងតាំង។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនជាអំណាចទេទ្រង់គឺជាប្រភពនៃថាមពលទ្រង់មិនមែនជាអ្នកចាក់ប្រេងតាំងទេទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំង។ ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃអំណាចទាំងអស់។ ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនក្នុងកិច្ចបំរើផែនដីរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ត្រូវបានប្រទានអំណាចដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកិច្ចការ ១០:៣៨ ។ ដំណឹងល្អគឺនេះប្រសិនបើអ្នកបានកើតជាថ្មីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដដែលនោះគឺនៅក្នុងអ្នកនោះមានន័យថាប្រភពនៃអំណាចស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នក។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមក្នុងការអធិស្ឋានសុំអំណាចនិងការចាក់ប្រេងតាំង។ ប៉ុន្តែមុនពេលយើងចូលទៅក្នុងការអធិស្ឋានឱ្យបានត្រឹមត្រូវចូរយើងមើលថាតើអំណាចនិងការចាក់ប្រេងតាំងគឺជាអ្វី។

តើថាមពលនិងការចាក់ប្រេងគឺជាអ្វី?

អំណាចគឺជាសមត្ថភាពរបស់ព្រះនៅកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងបុរសម្នាក់និងតាមរយៈបុរស។ ការចាក់ប្រេងតាំង។ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានបញ្ចប់ដោយព្រះចេស្ដារបស់ព្រះវាមានន័យថាឥឡូវអ្នកមានអំណាចរបស់ព្រះនៅខាងក្នុងវិញ្ញាណរបស់អ្នកហើយ។ រាល់កូន ៗ ដែលកើតជាថ្មីរបស់ព្រះបានទទួលអំណាច។ កូន ៗ របស់ព្រះគ្រប់រូបត្រូវបានចាក់ប្រេងតាំងដោយព្រះចេស្ដារបស់ព្រះ។ ជាគ្រីស្ទានអ្នកមានអំណាចរបស់ព្រះនៅខាងក្នុងអ្នកហើយអ្នកអាចបង្ហាញវានៅខាងក្រៅ។ ទោះយ៉ាងណាការមានព្រះចេស្ដារបស់ព្រះនៅខាងក្នុងអ្នកហើយការបង្ហាញនូវថាមពលដូចគ្នានៅខាងក្រៅអ្នកគឺមិនដូចគ្នាទេ។ វាត្រូវការការយល់ដឹងខាងវិញ្ញាណដើម្បីដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបង្ហាញពីអំណាចរបស់ព្រះនៅខាងក្នុងអ្នក។ សព្វថ្ងៃនេះគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនគឺជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងជីវិតពីព្រោះពួកគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីបង្ហាញអំណាចនៅក្នុងនោះទេ។ សំណួរនៅពេលនេះគឺនេះតើខ្ញុំអាចបង្ហាញពីព្រះចេស្ដារបស់ព្រះនៅខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

វិធីបង្ហាញអំណាចនៃព្រះនៅក្នុងអ្នក។

វិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីបង្ហាញអំណាចដូចជាអ្នកជឿគឺតាមរយៈ ការអធិស្ឋាននិងការតមអាហារ។ នេះគឺដោយគ្មានការរើសអើងក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ។ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើឱ្យអ្នកដឹងខាងវិញ្ញាណគ្រប់ពេលប៉ុន្តែការអធិស្ឋាននិងការតមអាហារធ្វើឱ្យអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នខាងវិញ្ញាណនិងរសើបវាក៏ធ្វើឱ្យថាមពលរបស់ព្រះមាននៅក្នុងអ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យអ្វីៗកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ មិនមានការកាត់អំណាចខ្លីទេអ្នកជឿដែលនឹងឃើញអំណាចនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគឺជាអ្នកជឿទាំងនោះដែលនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យការតមនិងការអធិស្ឋានជាបន្តបន្ទាប់។

វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាការអធិស្ឋាននិងការតមមិនផ្តល់ថាមពលដល់អ្នកទេអ្នកបានទទួលថាមពលឡើងវិញនៅពេលអ្នកជឿប៉ុន្តែការអធិស្ឋាននិងការតមអាហារអាចជួយឱ្យអ្នកធ្វើឱ្យថាមពលដែលមានស្រាប់របស់ព្រះមាននៅខាងក្នុងអ្នក។ ការអធិស្ឋាននិងការតមមិនគួរត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាតំលៃដែលយើងត្រូវចំណាយសំរាប់អំណាចនោះទេអំណាចត្រូវបានប្រទានមកយើងតាមរយៈព្រះគុណតាមរយៈជំនឿរបស់យើងលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាការអធិស្ឋាននិងការតមអាហារគឺយើងបង្កើតអោយមានបរិយាកាសអំណោយផលដើម្បីភ្ជាប់អំណាចរបស់ព្រះលើ នៅខាងក្នុងរបស់យើង។ វាដូចជាមានម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយដែលពេញទៅដោយឥន្ធនៈនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកនោះគឺជាថាមពលប៉ុន្តែរហូតទាល់តែអ្នកដាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងនឹងមិនមានពន្លឺឬថាមពលនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឡើយ។ នៅពេលយើងអធិស្ឋាននិងតមយើងកំពុងប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងនោះហើយយើងកំពុងផ្តល់ថាមពលដល់គ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើង។ ការអធិស្ឋាននិងការតមអាហារធ្វើឱ្យវិញ្ញាណរបស់យើងរសើបគ្រប់ពេលដើម្បីជ្រើសរើសសញ្ញាខាងវិញ្ញាណពីស្ថានសួគ៌។ ព្រះយេស៊ូវពេលរៀបចំសំរាប់កិច្ចបំរើនៅលើផែនដីទ្រង់បានតមសំរាប់ ៤០ ថ្ងៃម៉ាថាយ ៤: ២ ។ នេះគឺដើម្បីឱ្យយើងដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការតមនិងការអធិស្ឋាន។ ខណៈពេលដែលយើងប្រហែលជាមិនតមអាហារ ៤០ ថ្ងៃដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវតែរស់នៅក្នុងជីវិតតមហើយមានការអធិស្ឋានដើម្បី ឲ្យ មានភ្លើងឆេះសំរាប់ព្រះយេស៊ូវ។

ប្រសិនបើយើងចង់ឃើញអ្វីៗផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើយើងចង់ឃើញភ្នំរបស់យើងផ្លាស់ប្តូរតាមបញ្ជារបស់យើងប្រសិនបើយើងចង់បញ្ជាសញ្ញានិងការអស្ចារ្យជានិច្ចនោះយើងត្រូវតែផ្តល់ឱ្យការអធិស្ឋាននិងការតមអាហារជាប្រចាំនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយដើម្បី ត្រូវបាននៅក្នុងពាក្យបញ្ជាថេរនៃអំណាចនិងការចាក់ប្រេងតាំង។ ការអធិស្ឋានទាំងនេះសម្រាប់អំណាចនិងការចាក់ប្រេងនឹងដឹកនាំអ្នកនៅពេលអ្នកធ្វើដំណើររបស់អ្នកឆ្ពោះទៅរកការបង្ហាញអំណាចនិងការចាក់ប្រេងតាំង។ នៅពេលដែលអ្នកចូលរួមជាមួយពួកគេនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿថ្ងៃនេះជីវិតរបស់អ្នកនឹងមិននៅដដែលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។

ចំណុចអធិស្ឋាន

ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមអរគុណដល់សេចក្តីសង្រ្គោះរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកចំពោះអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ

3. ខ្ញុំបាត់បង់ខ្លួនខ្ញុំពីការក្តោបក្តាប់ទាំងឡាយរបស់អារក្សមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

ភ្លើងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំផ្លាញសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវគេតិះដៀលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

៥. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូម ឲ្យ ខ្មាំងសត្រូវដែលរឹងចចេសទាស់នឹងការត្រាស់ហៅរបស់ទូលបង្គំត្រូវបានបំផ្លាញដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ឱព្រះវរបិតាអើយសូម ឲ្យ ភ្លើងរបស់ទូលបង្គំនៅក្នុងទូលបង្គំចាប់ផ្តើមឆេះរហូតដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ព្រះវរបិតាធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹក ឲ្យ ខ្ញុំដោយភ្លើងដែលមិនអាចរកបាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

ព្រះវរបិតាផ្តល់អំណាចដល់ខ្ញុំតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីធ្វើជាភ្នាក់ងារនៃទីសំគាល់និងការអស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
៩. ឱព្រះវរបិតាអើយដោយព្រះហស្តដ៏មានព្រះចេស្ដាលើជីវិតទូលបង្គំសូមអោយទូលបង្គំធ្វើអព្ភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យដែលនឹងបិទមាត់អ្នកដែលចំអក ឲ្យ ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមយកទូលបង្គំធ្វើជាពូថៅនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ដូចជាផ្នូរមិនអាចកាន់ព្រះយេស៊ូវបានទេផ្នូរមិនអាចដាក់ខ្ញុំដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ

ខ្ញុំទទួលភ្លើងដើម្បីពន្លត់នូវការប្រឆាំងរបស់សាតាំងទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

អូព្រះអម្ចាស់បានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវភ្លើងដែលបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ

ព្រះវរបិតា, ចាក់ប្រេងអណ្តាតរបស់ខ្ញុំដោយធ្យូងថ្មភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៃសាច់ឈាមនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមជំរះជីវិតខ្ញុំដោយភ្លើងរបស់អ្នកឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ

ឱព្រះវរបិតាអើយសូមដាក់ដៃលើខ្ញុំហើយបំបាត់នូវរាល់ការបះបោរនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ភ្លើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដុតបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់ដែលមិនបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យភ្លើងរបស់អ្នកបង្កើតថាមពលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ

រាល់ផែនការនៃការបរាជ័យដែលបានធ្វើផ្ទុយនឹងជោគវាសនារបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

21. រាល់ផែនការនៃការធ្វើអាបធ្មប់ប្រឆាំងនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

២២. គ្រប់ព្រួញនៃភាពក្រីក្រត្រឡប់ទៅរកអ្នកផ្ញើក្នុងនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ

23. ពស់និងខ្យាដំរីទាំងអស់ធ្វើការប្រឆាំងនឹងជោគវាសនារបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាន់ឈ្លីអ្នកឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

ខ្ញុំដេញវិញ្ញាណខ្យងចេញពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

25. ខ្ញុំទុកជាមោឃៈរាល់ពាក្យអាក្រក់ដែលនិយាយប្រឆាំងនឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

២៦. ខ្ញុំតតាំងនិងបំផ្លាញរាល់ការប្រឆាំងរបស់សាតាំងដែលឈរនៅមុខខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

27. រាល់អំណាចដែលរារាំងខ្ញុំពីព្រះហឬទ័យរបស់ព្រះបានធ្លាក់ចុះហើយស្លាប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

28. ខ្ញុំទាញរាល់ដងដែលរឹងចចេសការពារខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

29. ខ្ញុំចាប់ស្មារតីនៃការភាន់ច្រលំនិងការបរាជ័យដោយអណ្តាតភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

30. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញព្រះចេស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងវិញ្ញាណខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

សូមអរគុណលោកយេស៊ូ។

 


ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.